ហៃឡូអនឡាញ GCLUB

By | December 19, 2018

ហៃឡូអនឡាញ Gclub មានទម្រង់ការលេងជាច្រើនសាកសមជាមួយអ្នកដែលចូលចិត្តដាក់ភ្នាល់ជាមួយជម្រើសដែលនៅគំរូហ្គេមរបស់យើងខ្ញុំនោះជាការដាក់ភ្នាល់តាមតុ Dealer ផ្សាយផ្ទាល់ ដែលមានប្រឡោះអោយអ្នកលេងជ្រើសរើសដាក់ភ្នាល់ព្រមទាំងការដាក់កាក់ពីក្រេឌីតហ្គេមរបស់លោកអ្នក វិធីលេងគ្រាប់ឡុកឡាក់អោយបានប្រាក់ងាយៗគឺការវិភាគសត្ថិតិហើយប៉ាន់ស្មានគ្រាប់ឡុកឡាក់ដែលអាចនិងចេញនៃជុំបន្ទាប់ ហើយអ៊ុតដោយការដាក់ភ្នាល់ដែលច្រើនជាងមួយវិធីក្នុងមួយជុំដែលលោកអ្នកលេង

វិធីលេងហៃឡូ Gclub

ไฮโลออนไลน์ gclub

 1. ពេលចាប់ផ្តើមការលេងហ្គេមហៃឡូក្នុងទំព័រហ្គេមនិងបង្ហាញពេលវេលារាប់ថយក្រោយសំរាប់ការដាក់ភ្នាល់ ដោយអ្នកលេងអាចជ្រើសរើសដាក់ភ្នាល់ក្នុងលេខ រឺ ទម្រង់ផ្សេងៗដែលលោកអ្នកបានប៉ានស្មានទុក
 2. បន្ទាប់ពីអស់ពេលដាក់ភ្នាល់ហើយអ្នកលេងមិនអាចដាក់ភ្នាល់បន្ថែមទៀតបានទេ អ្នកគ្រប់គ្រងតុនិងចុចប៊ូតុងដើម្បីក្រឡុកគ្រាប់ឡុកឡាក់(ក្រឡុកហៃឡូ) ដើម្បីជាការអ៊ុតលទ្ធផលរបស់មុខគ្រាប់ឡុកឡាក់នីមួយៗ
 3. បន្ទាប់ពីការក្រឡុកបានបញ្ចប់ ក៏មើលពិន្ទុរបស់គ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3 គ្រាប់ បន្ទាប់មកនិងមានការបង្ហាញរូបភាពលទ្ធផលរបស់គ្រាប់ឡុកឡាក់ ហើយនិងតម្លៃតបស្នងហើយប្រៀបធៀបលទ្ធផលពិន្ទុលើអេក្រង់ត្រង់ជាមួយលទ្ធផលដាក់ភ្នាល់របស់អ្នកលេងរឺទេដើម្បីជាការត្រួតពិនិត្យចាញ់ឈ្នះ

ច្បាប់ហៃឡូអនឡាញ Gclub

 1. ចាក់ ខ្ពស់/ទាប មានអត្រាការសង 1=1 ខ្ពស់ : ចំនួនសរុបរបស់ពិន្ទុគឺ 11 ដល់ 19 ទាប : ចំនួនសរុបរបស់ពិន្ទុគឺ 4 ដល់ 10
 2. ចាក់ លេខគូ/សេស មានអត្រាការសង 1=1 សេស : លទ្ធផលនៃជុំនោះរួមគ្នាទាំងអស់ត្រូវនិង 5,7,9,11,13,15,1 គូ : លទ្ធផលនៃជុំនោះរួមគ្នាទាំងអស់ត្រូនិង 4,6,8,10,12,14,16
 3. ការចាក់ សាមកំណត់តួលេខ មានអត្រាការសង 1= 150 គ្រាប់ឡុកឡាក់ដែលបានកំណត់តួលេខ ឧ (2,2,2) ត្រូវតែចេញជាលេខបីតួដែលបានជ្រើសរើសប៉ុណ្ណោះ
 4. ការចាក់សាមមិនកំណត់តួលេខ 1-6 មានអត្រាការសង 1=24 រវាងលេខ 1 ដល់ 6 មិនថាលទ្ធផលចេញសាមមួយណាក៏បាន
 5. ការចាក់ពិន្ទុមួយនៃបី មានអត្រាការសង 1 ដង ក្នងការកំណត់តួលេខលើ ហៃឡូ 1-6 ដែលបានចាក់ទៅនោះចេញមកតែតួលេខមួយ
 6. ការចាក់ពិន្ទុពីរនៃបី មានអត្រាការសង 1=2 ក្នងការកំណត់តួលេខលើ ហៃឡូ 1-6 ដែលបានចាក់ទៅនោះចេញទាំងអស់ 2 លេខ
 7. ការចាក់ពិន្ទុបីនៃបី មានអត្រាការសង 1=3 ក្នងការកំណត់តួលេខលើ ហៃឡូ 1-6 ដែលបានចាក់ទៅនោះចេញទាំងអស់ 3 លេខ
 8. ការចាក់ពីរតួលេខដូចគ្នា មានអត្រាការសង 1=8 លទ្ធផលដែលចេញមកជាលេខគូ ពីរលេខ ឧ (1,1) និងត្រូវលេខដែលបានជ្រើសរើស
 9. ការចាក់ពីរតួលេខខុសគ្នា មានអត្រាការសង 1=5 មានទាំងអស់ចំនួន 15 ទម្រង់ ឧ (1,2) រឺ (2,3)
 10. ចាក់ 4 រឺ 17 មានអត្រាការសង 1=50 លទ្ធផលសរុបរបស់ពិន្ទុគឺ 4 រឺ 17 ពិន្ទុ
 11. ចាក់ 5 រឺ 16 មានអត្រាការសង 1=18 លទ្ធផលសរុបរបស់ពិន្ទុគឺ 5 រឺ 16 ពិន្ទុ
 12. ចាក់ 6 រឺ 15 មានអត្រាការសង 1=14 លទ្ធផលសរុបរបស់ពិន្ទុគឺ 6 រឺ 15 ពិន្ទុ
 13. ចាក់ 7 រឺ 14 មានអត្រាការសង 1=12 លទ្ធផលសរុបរបស់ពិន្ទុគឺ 7 រឺ 14 ពិន្ទុ
 14. ចាក់ 8 រឺ 13 មានអត្រាការសង 1=8 លទ្ធផលសរុបរបស់ពិន្ទុគឺ 8 រឺ 13 ពិន្ទុ
 15. ចាក់ 9,10,11 រឺ 12 មានអត្រាការសង 1=6 លទ្ធផលសរុបរបស់ពិន្ទុគឺ 9,10,11 រឺ 12 ពិន្ទុ