ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

វិធីសម្រាប់ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ GCLUB6677 ទាំងអស់មាន 4 វិធីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការទំនាក់ទំនងភ្នាក់ងារ Customer Service សាកសួរពត៌មាន បញ្ជាក់ចុះឈ្មោះសមាជិក បញ្ជាក់ទទួលការបន្ថែមជូន រឺ ការដាក់-ដកទឹកប្រាក់ អោយមានទំនុកចិត្តនិងភាពងាយស្រួលជាមួយសមាជិកទាំងអស់ សេវាកម្មរៀងរាល់ថ្ងៃរហូត 24 ម៉ោង

ប្រព័ន្ធសម្រាប់ទំនាក់ទំនង

    លេខទូរស័ព្ទ Call Center

  • 088-6399646
  • 088-6396946
    ទំនាក់ទំនងតាម Line

  • gusclub8888
  • gusclub9999

ទំនាក់ទំនងតាមE-Mail