គ្រាប់សណ្តែក GCLUB

By | December 19, 2018

គ្រាប់សណ្តែក Gclub ច្បាប់ក្នុងការលេងមិនស្មុគស្មាញ ហើយនៅជាហ្គេមដែលមានតែមួយគត់ មានទម្រង់ការលេងជាច្រើន ស្រេចតែលើអ្នកដែលចូលចិត្តលេងភ្នាល់ ឧបករណ៍ក្នុងការភ្នាល់ គឺ គ្រាប់សណ្តែក រឺ ឡេវអាវចំនួន 120 -300 គ្រាប់ ហើយយកចានគ្របចេញពីកង ( យ៉ាងតិច 20 គ្រាប់) ចែកឡេវអាវដែលគ្របចេញមកជាកងៗ 1 កង 4 គ្រាប់ ហើយអោយអ្នកលេងទាយថា និងសល់ឡេវអាវប៉ុន្មានគ្រាប់ក្នុងកងចុងក្រោយដែលរាប់បាន (1 រឺ 2 រឺ 3 រឺ 4 ) ចំណែកវិធីលេងគ្រាប់សណ្តែកតាមទំព័រវេបសាយធ្វើបានដោយការជ្រើសរើសបន្ទប់កាស៊ីណូដែលត្រូវការ

វិធីលេងគ្រាប់សណ្តែក Gclub

กำถั่ว Gclub

 • ការចាក់លេខ ដាក់ភ្នាល់ 1 សង 2.85 ដោយទាយថា កងចុងក្រោយនៅសល់ប៉ុន្មានគ្រាប់ មាន 1 ដល់ 4 អោយជ្រើសរើសលេង
 • ការផ្តុំលេខ 2 តួ ដាក់ភ្នាល់ 1 សង 0.95 ជាការផ្តុំលេខ 2 លេខ ដោយមានអោយជ្រើសរើស 1-2,​ 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4 អាចជ្រើសរើសផ្តុំលេខបានតាមតម្រូវការ
 • ការផ្តុំឈុត 3 លេខ ដាក់ភ្នាល់ 3 សង 0.95 ដោយការលេងនោះត្រូវដាក់ភ្នាល់ទាំងបីលេខ ឧ 1 ដាក់ 100, 2 ដាក់ 100, 3 ដាក់ 100 ជាដើម និងមានអោយលេង 4 ឈុត 1-2-3 , 1-2-4 , 1-3-4 , 2-3-4

ច្បាប់ក្នុងការលេងគ្រាប់សណ្តែក Gclub

1. ការចាក់លេខ ដាក់ភ្នាល់ 1 សង 2.85 ដោយទាយថា កងចុងក្រោយនៅសល់ប៉ុន្មានគ្រាប់ មាន 1 ដល់ 4
2. ការផ្តុំលេខ 2 តួ ដាក់ភ្នាល់ 1 សង 0.95 ជាការផ្តុំលេខ 2 លេខ ដោយមានអោយជ្រើសរើស 1-2,​ 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4 អាចជ្រើសរើសផ្តុំលេខបានតាមតម្រូវការ ហើយអាចចាក់បានច្រើនជាង 1 គូ
3. ការផ្តុំឈុត 3 លេខ ដាក់ភ្នាល់ 3 សង 0.95 ដោយការលេងនោះត្រូវដាក់ភ្នាល់ទាំងបីលេខ ដោយមានអោយជ្រើសរើសដាក់ភ្នាល់ទាំងអស់
4. ឈុតជាមួយគឺ 1-2-3 , 1-2-4 , 1-3-4 , 2-3-4 អត្រាការសងក្នុងការលេងហ្គេមគ្រាប់សណ្តែករឺគ្រាប់អង្កាំ

 • សល់ 1 គ្រាប់ ចាក់ 1 បាន 3.85
 • សល់ 2 គ្រាប់ ចាក់ 1 បាន 3.85
 • សល់ 3 គ្រាប់ ចាក់ 1 បាន 3.85
 • សល់ 4 គ្រាប់ ចាក់ 1 បាន 3.85
 • សល់ 1 គ្រាប់ រឺ 2 គ្រាប់ ចាក់ 1 បាន 1.95
 • សល់ 1 គ្រាប់ រឺ 3 គ្រាប់ ចាក់ 1 បាន 1.95
 • សល់ 1 គ្រាប់ រឺ 4 គ្រាប់ ចាក់ 1 បាន 1.95
 • សល់ 2 គ្រាប់ រឺ 3 គ្រាប់ ចាក់ 1 បាន 1.95
 • សល់ 2 គ្រាប់ រឺ 4 គ្រាប់ ចាក់ 1 បាន 1.95
 • សល់ 3 គ្រាប់ រឺ 4 គ្រាប់ ចាក់ 1 បាន 1.95
 • សល់ 1 គ្រាប់ រឺ 2 គ្រាប់ រឺ 3 គ្រាប់ ចាក់ 1 បាន 1.95
 • សល់ 1 គ្រាប់ រឺ 3 គ្រាប់ រឺ 4 គ្រាប់ ចាក់ 1 បាន 1.95
 • សល់ 1 គ្រាប់ រឺ 2 គ្រាប់ រឺ 4 គ្រាប់ ចាក់ 1 បាន 1.95
 • សល់ 2 គ្រាប់ រឺ 3 គ្រាប់ រឺ 4 គ្រាប់ ចាក់ 1 បាន 1.95