រ៉ូលែត ROYAL1688

By | December 21, 2018

រ៉ូលែត Royal1688 កាស៊ីណូអនឡាញផ្សាយបន្តផ្ទាល់ហ្គេមភ្នាល់ជាមួយបរិយាកាសដែលដូចពិតបំផុត រ៉ូលែត (Roulette) ជាការទាយលេខ 0-36 រួមទាំងអស់ 37 លេខជាប្រឡោះនៅក្នុងរង្វង់ ដោយចែកជាលេខពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ក្រហមមួយពណ៌ 18 លេខ និងលេខពណ៌បៃតង1 លេខ គឺលេខ 0 អោយអ្នកលេងដាក់ប្រាក់ភ្នាល់ ធ្វើការបង្វិលកងរង្វង់រ៉ូលែតពីឆ្វេងទៅស្តាំទំលាក់គ្រាប់បាល់អោយគ្រាប់បាល់វិលទៅស្តាំដោយបង្វិលរ៉ូលែតហើយនិងគ្រាប់បាល់ទៅរឿយៗ ហើយឈប់លើលេខ ដែលអ្នកលេងនិងអាចឈ្នះបានប្រាក់រង្វាន់

វិធីលេងរ៉ូលែត Royal1688

วิธีเล่นรูเล็ต Royal1688

វិធិចូលលេងរ៉ូលែតអនឡាញ Royal1688 ចាត់ទុកថាជាហ្គេមភ្នាល់អនឡាញមួយរបស់កាស៊ីណូដែលបានទទួលការចំណាប់អារម្មណ៍ដោយការបង្វិលកងរង្វង់រ៉ូលែតទាំង 37 លេខ និងទម្រង់ក្នុងការចូលលេងរ៉ូលែតក្នុងកាស៊ីណូអនឡាញមានទម្រង់ការលេងជាច្រើនតាមលក្ខខណ្ឌក្នុងការលេងខាងកោមនេះ

  • 1. ការចាក់លេខ សង 36 ដង មានតួលេខអោយជ្រើសរើសលេងទាំងអស់ 37 លេខ ចាប់ពី 0-36 ការចាក់អោយជ្រើសរើសលេខដែលត្រូវការ ប៉ុន្មានលេខក៏បាន
  • 2. ការចាក់ គូ-សេស សង 1 ដង (EVEN.ODD) គូ មានលេខ 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36 សេស មានលេខ 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,36*ចេញលេខ 0 មេជាអ្នកឈ្នះចាត់ទុកថាជាថ្លៃតុង
  • 3. ការចាក់ ខ្ពស់-ទាប សង 1 ដង (1 to 18 , 19 to 36) ខ្ពស់ មានលេខចាប់ពី 19 ដល់ 36 ទាប មានលេខចាប់ពី 1 ដល 18*ចេញលេខ 0 មេជាអ្នកឈ្នះចាត់ទុកថាជាថ្លៃតុង
  • 4. ការចាក់ពណ៌ ខ្មៅ- ក្រហម សង 1 ដង (BLACK,RED) ខ្មៅ មានលេខ 2,4,6,8,1011,13,15,1720,22,24,26,2829,31,33,35 ក្រហម មានលេខ 1,3,5,7,9, 12,14,16,18,1921,23,25,27, 30,32,34,36
  • 5. ការចាក់ហ្សូន សង 2 ដង មានទាំងអស់ 3 ហ្សូន (1st 12 , 2nd 12, 3rd 12)1st 12 មានលេខចាប់ពី 1- 12 2nd 12 មានលេខចាប់ពី 13 -24 3rd 12 មានលេខចាប់ពី 25-36 *ចេញលេខ 0 មេជាអ្នកឈ្នះចាត់ទុកថាជាថ្លៃតុង
  • 6. ការចាក់ជាជួរ សង 2 ដង មានទាំងអស់ 3 ជួរ (1st 12 , 2nd 12, 3rd 12) 1st 12 មានលេខចាប់ពី 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34 2nd 12 មានលេខចាប់ពី 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35 3rd 12 មានលេខចាប់ពី 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36
  • 7. ការចាក់ផ្តុំ 2 លេខ សង 18 ដង លោកអ្នកអាចដាក់ផ្តុំលេខអ្វីក៏បានដែលនៅជាប់គ្នា លើកលែង 0 ឧ 10,11,21 ជាមួយ 24 ជាដើម
  • 8. ការចាក់ផ្តុំ 3 លេខ សង 12 ដង លោកអ្នកអាចដាក់ផ្តុំលេខអ្វីក៏បានដែលនៅជាប់គ្នា លើកលែង 0 ឧ 19,20,21 រឺ 28,29,30
  • 9. ការចាក់ផ្តុំ 4 លេខ សង 9 ដងលោកអ្នកអាចដាក់ផ្តុំលេខអ្វីក៏បានដែលនៅជាប់គ្នា លើកលែង 0 ឧ 19,20,22,23 រឺ 25,26,28,29
  • 10. ការចាក់ផ្តុំ 2 លេខ សង 18 ដងលោកអ្នកអាចដាក់ផ្តុំលេខអ្វីក៏បានដែលនៅជាប់គ្នា លើកលែង 0 ឧ 1,2,3,4,5,6 រឺ 16,17,18,19,20,21