ហៃឡូអនឡាញ SAVANVEGAS999

By | December 20, 2018

ហៃឡូអនឡាញ Savanvegas999 ជាហ្គេមភ្នាល់ដែលជនជាតិស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ ដែលនៅជាមួយជនជាតិថៃមកគ្រប់យុគ គ្រប់សម័យ ជាពិសេសនៅតាមខេត្ត ដែលមានការតាំងវង់លេង បៀ ហៃឡូ ស្ទើរ តែគ្រប់កន្លែង ហៃឡូអនឡាញ នាពេលបច្ចុប្បន្នបានអភិវឌ្ឍន៍អោយបានទាន់សម័យឡើង ក្នុងទម្រង់ប្រព័ន្ធ អេឡិចត្រូនិច (E-game) អភិវឌ្ឍន៍អោយលេងបានក្នុងទម្រង់ប្រព័ន្ធអនឡាញ តាមវេបសាយ តាមទូរស័ព្ទដៃ នៅទីណាក៏បាន ពេញ 24 ម៉ោង បានយ៉ាងសប្បាយ

វិធីលេង ហៃឡូអនឡាញ Savanvegas999

ไฮโลออนไลน์

ហៃឡូអនឡាញ Savanvegas999 កាស៊ីណដើម្បីស្វែងរកពិន្ទុរបស់គ្រាប់ឡុកឡាក់និងមានគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំងអស់ 3 គ្រាប់ គ្រាប់នីមួយៗមាន 6 មុខ មានចាប់ពីលេខ 1 ដល់លេខ 6 ដែលជាការលេងដែលមានជាច្រើនទម្រង់ ហៃឡូអនឡាញ ជា ហ្គេមកាស៊ីណូដែលបានទទួលការនិយមយ៉ាងច្រើន នៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាស៊ីណូអនឡាញ នោះគឺ ហៃឡូ ដែលហ្គេមប្រភេទនេះ មានឈ្មោះហៅខុសគ្នា ដូចជា HILO TAISAI SICBO តែទាំងអស់នេះ គឺវាជាហ្គេមតែមួយ ហៃឡូគឺ ហ្គេមការភ្នាល់មួយដែលមានឧបករណ៍ ការលេង ជាគ្រាប់ឡុកឡាក់ 4 ជ្រុង មាន 6 មុខ ដែលមុខនីមួយៗមានពិន្ទុ ចាប់ពី 1-6 ចំនួន 3 គ្រាប់ បន្ទាប់ មេនិងយកគ្រប់ឡុកឡាក់ដាក់ក្នុងចានហើយយកគំរបមកបិទហើយក្រឡុក អ្នកលេងនិងវចាក់ពិន្ទុរបស់មុខគ្រាប់ឡុកឡាក់ដែលចេញលើ 3 មុខ ដោយការចាក់ពិន្ទុនោះ មានការចាក់ជាច្រើនទម្រង់ខុសគ្នាចេញទៅ

ច្បាប់ក្នុងការលេង ហៃឡូអនឡាញ

 1. ចាក់ទោល គឺ ការចាក់ពិន្ទុ 1 ទៅដល់ពិន្ទុ 6 (ភាសាអ្នកភ្នាល់ ហៅពិន្ទុ 1 ថា អៀវ) ប្រសិនគ្រាប់ឡុកឡាក់ 1 នៃ 3 គ្រាប់ គ្រាប់ណាមួយ ចេញពិន្ទុតាមដែលយើងបានចាក់ យើងក៏បានប្រាក់ 1 ដង ដែលនៅគឺ ចាក់ 1 B ប្រសិនត្រូវនិងបាន 1 B
 2. ចាក់តូត គឺ ការចាក់ពិន្ទុដូចនិងប្រការទឺ 1 តែចាក់ម្តងបាន 2 ពិន្ទុ គ្រាប់ឡុកឡាក់ 2 នៃ 3 គ្រាប់ និងត្រូវចេញពិន្ទុដែលបានទាយទុក ដែលចាត់ទុកថា ចាក់ត្រូវ ដូចជា ប្រសិនបើចាក់ថា តូត 2 ជាមួយ 3 ប្រសិនបើបើកគ្របមកហើយ ជា 2-3-5 យ៉ាងនេះ ចាត់ទុកថាយើងចាក់ត្រូវ តែប្រសិនបើជា 2-4-5 រឺ 3-4-6 យ៉ាងនេះ ចាត់ទុកថាចេញតែមួយ ដែលយើងបានទាយរួចហើយនិងចាត់ទុកថាចាក់ខុស ដោយការចាក់តូត មានហានិភ័យខ្ពស់ដែលមានតម្លៃសងត្រលប់ដល់ 5 ដង គឺ ចាក់ 1 B ប្រសិនត្រូវ និងបាន 5 B
 3. ចាក់ខ្ពស់-ទាប គឺ ការចាក់ពិន្ទុសរុបរបស់គ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3 គ្រាប់ ប្រសិនបើពិន្ទុរួមនៅរវាង 3 ពិន្ទុ រហូតដល់ 10 ពិន្ទុ ចាត់ទុកថា ” ទាប ” ប្រសិនបើពិន្ទុរួមនៅរវាង 12 ពិន្ទុ រហូតដល់ 18 ពិន្ទុ ចាត់ទុកថា ” ខ្ពស់ ” ចាក់បែបនេះ ក៏បានប្រាក់មួយដង ដូចនិងទី 1 គឺ ចាក់ 1​ ប្រសិនត្រូវ និងបាន 1 B
 4. ចាក់ 11 ហៃឡូ គឺ ការចាក់ពិន្ទុរួម របស់គ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3 គ្រាប់ មានលទ្ធផលស្មើរនិង 11 ដែលមានវាក្យស័ព្ទពិសេសហៅថា ” 11 ហៃឡូ ” តែតាមការពិត 11 ហៃឡូ មិនងាយនិងចេញ ព្រោះពិន្ទុរួមត្រូវបាន 11 ហាមខ្វះ ហាមលើស នរណាចាក់ 11 ហៃឡូ ហើយបានត្រូច ទទួលបានការសង 5 ដង គឺ ចាក់ 1 B ប្រសិនត្រូវបាន 5 B

អត្រាការសង Savan Vegas ហៃឡូអនឡាញ

 1. ការចាក់ ខ្ពស់ – ទាប សង 1 ដង ដោយរាប់ពិន្ទុរបស់គ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3 គ្រាប់
 2. ការចាក់លេខ សង 1 ដង ដោយអាចមើលបានពីគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3 គ្រាប់ ប្រសិនបើមានលេខដែលដាក់ភ្នាល់ទៅ ក្នុងគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3 គ្រាប់ ក៏និងឈ្នះ តែបើក្នុងគ្រាប់ឡុកឡាក់ 3 គ្រាប់នេះ មានលេខដែលដាក់ភ្នាល់ 2 គ្រាប់ ក៏និងបាន 2 ដង ហើយ បើនៅក្នុង 3 គ្រាប់នេះ មានលេខដែលដាក់ភ្នាល់ ទាំង 3 គ្រាប់ ក៏និងបាន 3 ដង
 3. ការតូតលេខ សង 5 ដង ដោយជ្រើសរើសលេខដែលនិងដាក់ភ្នាល់មក 2 លេខដោយសង្ឃឹមថា គ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3 គ្រាប់នេះ និងមានលេខដែលបានតូតចេញ
 4. ការតូតលេខគូ សង 8 ដង ដោយជ្រើសរើសលេខដែលនិងដាក់ភ្នាល់មក 1 លេខដោយសង្ឃឹមថា គ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3 គ្រាប់នេះ និងមានលេខដែលបានតូតចេញដូចគ្នាទាំង 2 គ្រាប់
 5. ការចាក់ពិន្ទុរួម សងតាមពិន្ទុដែលចេញ ដោយរាប់ពិន្ទុរបស់គ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3 គ្រាប់ និងមានពិន្ទុសរុបចាប់ពី 4 ពិន្ទុ ដល់ 17 ពិន្ទុ អោយជ្រើសរើសលេងតាមច្បាប់ Savan Vegas ហ្គេមហៃឡូអនឡាញ
 6. ការចាក់សាម សង 150 ដង ដោយមើលតាមគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3 គ្រាប់ ប្រសិនបើមានតួលេខដូចគ្នា 3 គ្រាប់ ត្រូវនិងការដាក់ភ្នាល់ ក៏និងក្លាយជាអ្នកឈ្នះ
 7. ការចាក់សាមរួម សង 24 ដង ដោយមើលតាមគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3 គ្រាប់ គ្រាន់តែលេខដូចគ្នាទាំង 3 គ្រាប់ មិនចាំបាច់កំណត់លេខ សុំអោយតែជាសាម ក៏ក្លាយជាអ្នកឈ្នះ