រ៉ូឡែត (ROULETTE) HOLIDAY PALACE

By | December 20, 2018

holiday palace casino

រ៉ូលែតអនឡាញ ហ្គេមរ៉ូលែតអនឡាញរបស់ holiday palace ដែលហ្គេមរ៉ូលែតអនឡាញហូលីដេ ផាលេស លេងងាយ ច្បាប់រ៉ូលែត ក៏ងាយយល់និងអត្រាការសងក៏ច្រើន វិធីលេងរ៉ូលែត ក៏ងាយយល់និងអត្រាការសងប្រាក់ក៏ច្រើន វិធីលេងរ៉ូលែតគឺ រ៉ូលែតអនឡាញ មាន 36 លេខ 37 ជាមួយលេខ 0 យើងអាចដាក់ភ្នាល់លេខណាក៏បានហើយនៅអាចដាក់ផ្តុំ 2 និង 3,4 តួលេខជាមួយបានទៀត ការដាក់ភ្នាល់ ពណ៌ក្រហម -ពណ៌ខ្មៅ

ច្បាប់ក្នុងការលេង រ៉ូលែតអនឡាញ Holiday Palace

ព័ត៌មានលម្អិតការលេង Holiday Palace ទំព័រវិដេអូការលេងនិងប៊ូតុងផ្សេងៗ ក្នុងទំព័រហ្គេមការលេង រ៉ូលែត (Roulette) ក្នុងសេវាកម្មកាស៊ីណូអនឡាញ

រ៉ូលែតអនឡាញ Holiday Palace

ការចាក់រ៉ូលែត Holiday Palace

លក្ខខណ្ឌក្នុងការលេងរ៉ូលែតអនឡាញ កាស៊ីណូអនឡាញមានឧបករណ៍ក្នុងការលេង គឺ កងរង្វង់រ៉ូលែត ដោយមានការទស្សន៍ទាយលេខទាំងអស់ 37 លេខ គឺ 0-36 មានការដាក់ភ្នាល់បានជាច្រើន ទម្រង់ ដូចជា ខ្ពស់ទាប ខ្មៅក្រហម ចាក់ហ្សូន ចាក់ផ្តុំ 2-3 លេខ ជាហ្គេមមួយដែលលោកអ្នកមិនគួររំលង ដែលជាហ្គេមមួយដែលមិនគួររំលង ROULETTE អាចដាក់ភ្នាល់ បានទាំងអស់ 10 បែបតាមនេះ

 รูเล็ต (Roulette) Holiday Palace

 • 1. ការចាក់លេខ សង 36 ដង មានតួលេខអោយជ្រើសរើសលេងទាំងអស់ 37 លេខ ចាប់ពី 0-36 ការចាក់អោយជ្រើសរើសលេខដែលត្រូវការ ប៉ុន្មានលេខក៏បាន
 • 2.ការចាក់ ខ្ពស់-ទាប សង 1 ដង (1 to 18 , 19 to 36)
  • – ខ្ពស់ មានលេខចាប់ពី 19 ដល់ 36
  • – ទាប មានលេខចាប់ពី 1 ដល 18
  • – ចេញលេខ 0 មេជាអ្នកឈ្នះចាត់ទុកថាជាថ្លៃតុង
 • 3.ការចាក់ គូ-សេស សង 1 ដង (EVEN.ODD) ចេញលេខ 0 មេជាអ្នកឈ្នះចាត់ទុកថាជាថ្លៃតុង
 • 4. ការចាក់ពណ៌ ខ្មៅ- ក្រហម សង 1 ដង (BLACK,RED)
 • 5. ការចាក់ជាជួរដេក Holiday Palace Roulette សង 2 ដង មានទាំងអស់ 3 ជួរ (1st 12 , 2nd 12, 3rd 12)
  • – 1st 12 មានលេខចាប់ពី 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34
  • – 2nd 12 មានលេខចាប់ពី 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35
  • – 3rd 12 មានលេខចាប់ពី 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36
 • 6. ការចាក់ជួរឈរ Holiday Palace Roulette សង 2 ដង មានទាំងអស់ 3 ហ្សូន (1st 12 , 2nd 12, 3rd 12)
  • – ជួរឈរទី 1 គឺ 1-34 មាន 12 ប្រឡោះ ចែកចេញ ក្រហមនិងខ្មៅ ស្មើរនិងម្នាក់ 6
  • – ជួរឈរទី 2 គឺ 2-35 មាន 12 ប្រឡោះ ចែកចេញ ក្រហម 4 នៅសល់ ជាខ្មៅ 8
  • – ជួរឈរទី 3 គឺ 1-34 មាន 12 ប្រឡោះ ចែកចេញខ្មៅ 4 នៅសល់ ជាក្រហម 8
 • 7. ការចាក់ផ្តុំ 2 លេខ សង 18 ដង លោកអ្នកអាចដាក់ផ្តុំលេខអ្វីក៏បានដែលនៅជាប់គ្នា លើកលែង 0 ឧ 10,11,21 ជាមួយ 24 ជាដើម
 • 8. ការចាក់ផ្តុំ 3 លេខ សង 12 ដង លោកអ្នកអាចដាក់ផ្តុំលេខអ្វីក៏បានដែលនៅជាប់គ្នា លើកលែង 0 ឧ 19,20,21 រឺ 28,29,30
 • 9.ការចាក់ផ្តុំ 4 លេខ សង 9 ដងលោកអ្នកអាចដាក់ផ្តុំលេខអ្វីក៏បានដែលនៅជាប់គ្នា
  • – លើកលែង 0 ឧ 19,20,22,23 រឺ 25,26,28,29
 • 10.ការចាក់ផ្តុំ 2 លេខ សង 18 ដងលោកអ្នកអាចដាក់ផ្តុំលេខអ្វីក៏បានដែលនៅជាប់គ្នា
  • – លើកលែង 0 ឧ 1,2,3,4,5,6 រឺ 16,17,18,19,20,21