រ៉ូឡែត CLUBVEGAS999

By | December 19, 2018

រ៉ូឡែតអនឡាញ Clubvegas999 ហ្គេមភ្នាល់អនឡាញលេងងាយៗ រ៉ូឡែតអនឡាញតាមវេបសាយ ជាច្រើនទម្រង់ការដាក់ភ្នាល់ ដែលនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលមានការនិយម រ៉ូឡែត Roulette ជាការភ្នាល់អនឡាញ ដែលមានការសងខ្ពស់បំផុត 36 ដង ចុះឈ្មោះលេងសេវាកម្មហ្គេម រ៉ូឡែតអនឡាញ ជាមួយកាស៊ីណូអនឡាញដែលមនុស្សជាច្រើនបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ រ៉ូឡែតអនឡាញ clubvegas999 ក្នុងសេវាកម្មកាស៊ីណូអនឡាញ Clubvegas999 ឧបករណ៍ក្នុងការលេង គឺ កងរង្វង់រ៉ូឡែត ដោយការទស្សន៍ទាយលេខទាំងអស់ 37 លេខ គឺ 0 -36 មានការដាក់ភ្នាល់បានជាច្រើនទម្រង់ ដូចជា ចាក់ ខ្ពស់ទាប ខ្មៅក្រហម ចាក់ហ្សូន ចាក់ជួរ ចាក់ផ្តុំ 2 – 3 លេខ

វិធីលេង រ៉ូឡែតអនឡាញ Clubvegas999

รูเล็ตออนไลน์

 • ចាក់រ៉ូឡែត បែបទី 1
  – ការចាក់លេខ សង 36 ដង មានតួលេខអោយជ្រើសរើសលេងទាំងអស់ 37 លេខ ចាប់ពី 0 -36
  – ការចាក់អោយជ្រើសរើសតួលេខដែលចង់បាន ប៉ុន្មានលេខក៏បាន
 • ចាក់រ៉ូឡែត បែបទី 2
  – ការចាក់ ខ្ពស់-ទាប សង 1 ដង (​1 ដល់ 18 , 19 ដល់ 36)
  – ខ្ពស់ មានលេខចាប់ពី 19 ដល់ 36
  – ទាប មានលេខចាប់ពី 1 ដល់ 18
  – ចេញលេខ 0 មេជាអ្នកឈ្នះ គឺចាត់ទុកជាថ្លៃតុង
 • ចាក់រ៉ូឡែត បែបទី 3
  – ការចាក់ លេខគូ-សេស សង 1 ដង (EVEN,ODD)
  – ចេញលេខ 0 មេជាអ្នកឈ្នះ គឺចាត់ទុកជាថ្លៃតុង
 • ចាក់រ៉ូឡែត បែបទី 4
  – ការចាក់ពណ៌ ខ្មៅ-ក្រហម សង 1ដង (BLACK,RED)
 • ចាក់រ៉ូឡែត បែបទី 5
  – ការចាក់ហ្សូន ចាយ 2 ដង មានទាំងអស់ 3 ហ្សូន (1st 12 , 2nd 12, 3rd 12)
  – 1st 12 មានលេខចាប់ពី 1- 12
  – 2nd 12 មានលេខចាប់ពី 13 -24
  – 3rd 12 មានលេខចាប់ពី 25-36
 • ចាក់រ៉ូឡែត បែបទី 6
  – ការចាក់ជួរ ចាយ 2 ដង មានទាំងអស់ 3 ជួរ (1st 12 , 2nd 12, 3rd 12)
  -​ 1st 12 មានលេខចាប់ពី 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34
  – 2nd 12 មានលេខចាប់ពី 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35
  – 3rd 12 មានលេខចាប់ពី 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36
 • ចាក់រ៉ូឡែត បែបទី 7
  – ការចាក់ផ្តុំ 2 លេខ សង 18 ដង លោកអ្នកអាចដាក់ផ្តុំលេខអ្វីក៏បានដែលនៅជាប់គ្នា លើកលែង 0 ឧ 10,11,21 ជាមួយ 24 ជាដើម

 • ចាក់រ៉ូឡែត បែបទី 8
  – ការចាក់ផ្តុំ 3 លេខ សង 12 ដង លោកអ្នកអាចដាក់ផ្តុំលេខអ្វីក៏បានដែលនៅជាប់គ្នា លើកលែង 0 ឧ 19,20,21 រឺ 28,29,30
 • ចាក់រ៉ូឡែត បែបទី 9
  – ការចាក់ផ្តុំ 4 លេខ សង 9 ដង លោកអ្នកអាចដាក់ផ្តុំលេខអ្វីក៏បានដែលនៅជាប់គ្នា លើកលែង 0 ឧ 19,20,22,23 រឺ 25,26,28,29
 • ចាក់រ៉ូឡែត បែបទី 10
  – ការចាក់ផ្តុំ 2 លេខ សង 18 ដង លោកអ្នកអាចដាក់ផ្តុំលេខអ្វីក៏បានដែលនៅជាប់គ្នា លើកលែង 0 ឧ 1,2,3,4,5,6 រឺ 16,17,18,19,20,21