រ៉ូលែត SAVANVEGAS999

By | December 20, 2018

ច្បាប់ក្នុងការលេងរ៉ូលែតអនឡាញ (Roulette) សេវាកម្មហ្គេមតារាងមយួដ៏ពេញនិយម ដែលមានចំនួនការសងខ្ពស់បំផុត 36 ដង រីករាយជាមួយគ្រប់ចង្វាក់ការបង្វិលកងរង្វង់ ជាហ្គេមផ្សាយបន្តផ្ទាល់មួយទៀតដែលយើងសុំណែនាំ រ៉ូលែតអនឡាញ Roulette កាស៊ីណូទីមួយរបស់អ្នកលេងភ្នាល់ រ៉ូលែតអនឡាញ ស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ Savanvegas999 ដោយស្តង់ដារសេវាកម្មលំដាប់ពិភពលោក ជឿជាក់បានលោកអ្នកនិងមិនខុសបំណងជាមួយសេវាកម្មឈានមុខ ជាហ្គេមភ្នាល់អនឡាញដែលរីករាយ ដោយការផ្សាយបន្តផ្ទាល់លំដាប់ Full HD

ច្បាប់ក្នុងការលេង រ៉ូលែតអនឡាញ Savanvegas999

រ៉ូលែតអនឡាញ Savanvegas999

រ៉ូលែតអនឡាញ ឧបករណ៍ក្នុងការលេង គឺ កងរង្វង់រ៉ូលែត ដោយមានការទស្សន៍ទាយលេខទាំងអស់ 37 លេខ គឺ 0-36 មានការដាក់ភ្នាល់បានជាច្រើន ទម្រង់ ដូចជា ខ្ពស់ទាប ខ្មៅក្រហម ចាក់ហ្សូន ចាក់ផ្តុំ 2-3 លេខ ជាហ្គេមមួយដែលលោកអ្នកមិនគួររំលង ដែលជាហ្គេមមួយដែលមិនគួររំលង ROULETTE អាចដាក់ភ្នាល់ បានទាំងអស់ 10 បែបតាមនេះ

 1. ចាក់រ៉ូឡែត បែបទី 1
  – ការចាក់លេង សង 36 ដង មានតួលេខអោយជ្រើសរើសលេងទាំងអស់ 37 លេខ ចាប់ពី 0 -36
  – ការចាក់អោយជ្រើសរើសតួលេខដែលចង់បាន ប៉ុន្មានលេខក៏បាន
 2. ចាក់រ៉ូឡែត បែបទី 2
  – ការចាក់ ខ្ពស់-ទាប សង 1 ដង (​1 ដល់ 18 , 19 ដល់ 36)
  – ខ្ពស់ មានលេខចាប់ពី 19 ដល់ 36
  – ទាប មានលេខចាប់ពី 1 ដល់ 18
  – ចេញលេខ 0 មេជាអ្នកឈ្នះ គឺចាត់ទុកជាថ្លៃតុង
 3. ចាក់រ៉ូឡែត បែបទី 3
  – ការចាក់ លេខគូ-សេស សង 1 ដង (EVEN,ODD)
  – ចេញលេខ 0 មេជាអ្នកឈ្នះ គឺចាត់ទុកជាថ្លៃតុង
 4. ចាក់រ៉ូឡែត បែបទី 4
  – ការចាក់ពណ៌ ខ្មៅ-ក្រហម សង 1ដង (BLACK,RED)
 5. ចាក់រ៉ូឡែត បែបទី 5
  – ការចាក់ហ្សូន ចាយ 2 ដង មានទាំងអស់ 3 ហ្សូន (1st 12 , 2nd 12, 3rd 12)
  – 1st 12 មានលេខចាប់ពី 1- 12
  – 2nd 12 មានលេខចាប់ពី 13 -24
  – 3rd 12 មានលេខចាប់ពី 25-36
 6. ចាក់រ៉ូឡែត បែបទី 6
  – ការចាក់ជួរ ចាយ 2 ដង មានទាំងអស់ 3 ជួរ (1st 12 , 2nd 12, 3rd 12)
  -​ 1st 12 មានលេខចាប់ពី 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34
  – 2nd 12 មានលេខចាប់ពី 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35
  – 3rd 12 មានលេខចាប់ពី 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36
 7. ចាក់រ៉ូឡែត បែបទី 7
  – ការចាក់ផ្តុំ 2 លេខ សង 18 ដង លោកអ្នកអាចដាក់ផ្តុំលេខអ្វីក៏បានដែលនៅជាប់គ្នា លើកលែង 0 ឧ 10,11,21 ជាមួយ 24 ជាដើម
 8. ចាក់រ៉ូឡែត បែបទី 8
  – ការចាក់ផ្តុំ 3 លេខ សង 12 ដង លោកអ្នកអាចដាក់ផ្តុំលេខអ្វីក៏បានដែលនៅជាប់គ្នា លើកលែង 0 ឧ 19,20,21 រឺ 28,29,30
 9. ចាក់រ៉ូឡែត បែបទី 9
  – ការចាក់ផ្តុំ 4 លេខ សង 9 ដង លោកអ្នកអាចដាក់ផ្តុំលេខអ្វីក៏បានដែលនៅជាប់គ្នា
  – លើកលែង 0 ឧ 19,20,22,23 រឺ 25,26,28,29
 10. ចាក់រ៉ូឡែត បែបទី 10
  – ការចាក់ផ្តុំ 2 លេខ សង 18 ដង លោកអ្នកអាចដាក់ផ្តុំលេខអ្វីក៏បានដែលនៅជាប់គ្នា
  – លើកលែង 0 ឧ 1,2,3,4,5,6 រឺ 16,17,18,19,20,21