រ៉ូលែត GENTING CROWN

By | December 20, 2018

roulette online gentingcrown

រ៉ូលែត Genting Crown រ៉ូលែតអនឡាញ ហ្គែនទីងក្លឹប គឺហ្គេមភ្នាល់អនឡាញមួយប្រភេទដែលបានទទួលការនិយម បន្ទាប់ពីបាខារ៉ាត់អនឡាញដោយ មានដើមកំណើតពីអឺុរ៉ុបហើយចូលមកកាន់ប្រទេសផ្សេងៗទូទាំងពិភពលោក រ៉ូលែតមាន ច្បាប់លក្ខខណ្ឌងាយៗ គឺទាយលទ្ធផលគ្រាប់ រ៉ូលែត ដែលរត់ក្នុងរង្វង់ធ្លាក់ចូលប្រឡោះលេខណា អាចដាក់ភ្នាល់បានច្រើនទម្រង់

វិធីលេងរ៉ូលែត Genting Crown

រ៉ូលែតអនឡាញ Genting Crown ការលេងរ៉ូលែត គឺការទស្សន៍ទាយលេខ​របស់កងរង្វង់ ដោយមានតួលេខទាំងអស់ 37​ លេខបង្ហាញនៅលើកាតុង ចាប់ពីលេខ 0 ដល់ 36 មានលេខពណ៌ក្រហម 18 លេខ លេខពណ៌ខ្មៅ 18 លេខ និងលេខពណ៌បៃតង 1 លេខ គឺ លេខ 0 លេខទាំងនេះដែលនាំមកការដាក់ភ្នាល់ Roulette

roulette online gentingcrown

ទម្រង់ការលេង Roulette

 • បែបទី 1 ការចាក់លេង សង 36 ដងនៃប្រាក់ភ្នាល់
  • – មានតួលេខអោយជ្រើសរើសលេងទាំងអស់ 37 លេខ ចាប់ពី 0 -36 ការចាក់អោយជ្រើសរើសតួលេខដែលចង់បាន ប៉ុន្មានលេខក៏បាន
 • បែបទី 2 ការចាក់ ខ្ពស់-ទាប សង 1 ដង (​1 ដល់ 18 , 19 ដល់ 36)
  • – ចាក់ខ្ពស់ មានលេខចាប់ពី 19 ដល់ 36
  • – ចាក់ទាប មានលេខចាប់ពី 1 ដល់ 18
  • – ចេញលេខ 0 មេជាអ្នកឈ្នះ គឺចាត់ទុកជាថ្លៃតុង
 • បែបទី 3 ការចាក់ លេខគូ-សេស សង 1 ដងនៃប្រាក់ភ្នាល់ (EVEN,ODD)
  • – គូ មានលេខ 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36
  • – សេស មានលេខ 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,36
  • – ចេញលេខ 0 មេជាអ្នកឈ្នះ គឺចាត់ទុកជាថ្លៃតុង
 • បែបទី 4 ការចាក់ពណ៌ ខ្មៅ- ក្រហម សង 1 ដងនៃប្រាក់ភ្នាល់ (BLACK,RED)
  • – ខ្មៅ មានលេខ 2,4,6,8,1011,13,15,1720,22,24,26,2829,31,33,35
  • – ក្រហម មានលេខ 1,3,5,7,9, 12,14,16,18,1921,23,25,27, 30,32,34,36
  • – ចេញលេខ 0 មេជាអ្នកឈ្នះ គឺចាត់ទុកជាថ្លៃតុង
 • បែបទី 5 ការចាក់ហ្សូន សង 2 ដងនៃប្រាក់ភ្នាល់ មានទាំងអស់ 3 ហ្សូន (1st 12 , 2nd 12, 3rd 12)
  • – 1st 12 មានលេខចាប់ពី 1-12
  • – 2nd 12 មានលេខចាប់ពី 13-24
  • – 3rd 12 មានលេខចាប់ពី 25-36
  • – ចេញលេខ 0 មេជាអ្នកឈ្នះ គឺចាត់ទុកជាថ្លៃតុង
 • បែបទី 6 ការចាក់ជាជួរ សង 2 ដងនៃប្រាក់ភ្នាល់ មានទាំងអស់ 3 ជួរ (1st 12 , 2nd 12, 3rd 12)
  • – 1st 12 មានលេខចាប់ពី 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34
  • – 2nd 12 មានលេខចាប់ពី 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35
  • – 3rd 12 មានលេខចាប់ពី 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36
  • – ចេញលេខ 0 មេជាអ្នកឈ្នះ គឺចាត់ទុកជាថ្លៃតុង
 • បែបទី 7 ការចាក់ផ្តុំ 2 លេខ សង 18 ដងនៃប្រាក់ភ្នាល់
  • – លោកអ្នកអាចដាក់ផ្តុំលេខអ្វីក៏បានដែលនៅជាប់គ្នា លើកលែង 0 ឧ 10,11,21 ជាមួយ 24 ជាដើម
 • បែបទី 8 ការចាក់ផ្តុំ 3 លេខ សង 12 ដងនៃប្រាក់ភ្នាល់
  • – លោកអ្នកអាចដាក់ផ្តុំលេខអ្វីក៏បានដែលនៅជាប់គ្នា លើកលែង 0 ឧ 19,20,21 រឺ 28,29,30
 • បែបទី 9 ការចាក់ផ្តុំ 4 លេខ សង 9 ដងនៃប្រាក់ភ្នាល់
  • – លោកអ្នកអាចដាក់ផ្តុំលេខអ្វីក៏បានដែលនៅជាប់គ្នា លើកលែង 0 ឧ 19,20,22,23 រឺ 25,26,28,29
 • បែបទី 10 ការចាក់ផ្តុំ 2 លេខ សង 18 ដងនៃប្រាក់ភ្នាល់
  • – លោកអ្នកអាចដាក់ផ្តុំលេខអ្វីក៏បានដែលនៅជាប់គ្នា លើកលែង 0 ឧ 1,2,3,4,5,6 រឺ 16,17,18,19,20,21