ឆ្នោតថៃ ឆ្នោតអនឡាញ AFB88

By | December 21, 2018

afb88 พนันกีฬาออนไลน์

ឆ្នោតថៃ ឆ្នោតអនឡាញ AFB88 វេបសាយភ្នាល់ឆ្នោតអនឡាញដែលល្អបំផុត ដោយប្រព័ន្ធដែលទាន់សម័យ នៅកន្លែងណាក៏លេងបាន លេងងាយដោយប្រើម្រាមដៃ លេងងាយមិនមានលេខកំណត់ ថ្មីជាមួយVersion Mobile ពីស្មាតហ្វូនគ្រប់ប្រភេទ ដែលធ្វើអោយមិនគួរំលងគ្រប់លេខពិសេសចុះឈ្មោះសមាជិកដោយឥតគិតថ្លៃ មិនមានការចំណាយ មានស្ថេរភាព សុវត្ថិភាព 100 % លេងងាយស៊ីសងពិតៗ

1. ចូលទំព័រវេបសាយ AFB88 ជ្រើសឆ្នោត

នៅពេលចូលទំព័រវេបសាយ AFB88 រួចហើយ អោយលោកអ្នកជ្រើសកន្លែងមេនូខាងលើ SportBook បន្ទាប់មកជ្រើសប្រភេទកីឡាដែលចង់ភ្នាល់ពីមេនូខាងឆ្វេង ឆ្នោតថៃ និងមានផ្ទាំងបង្ហាញឡើងមកអោយជ្រើសទម្រង់នៃការលេងដូចជា ចាក់ខាងលើ – ខាងក្រោម ខាងលើ ចាក់តូត ហើយដាក់លេខដែលចង់ភ្នាល់ជាមួយចំនួនទឹកប្រាក់ដែលចង់ភ្នាល់ នៅពេលបំពេញគ្រប់ហើយចុច យល់ព្រម ជាការស្រេច ចំណែកទម្រង់នៃការភ្នាល់អាចសិក្សាពីខាងក្រោមនេះ

2. ទម្រង់ការភ្នាល់ឆ្នោតថៃប្រភេទ 1 លេខ

ភ្នាល់ប្រភេទ 1 លេខ គឺមានអោយភ្នាល់ 5 ទម្រង់

1. ភ្នាល់ 1 លេខលើ ពីលេខ 3 ខ្ទង់ចុងក្រោយ គឺត្រូវលេខមួយណាក្នុងចំណោម 3 លេខ អត្រាស៊ីសងភ្នាល់ 1 = 3
2. ភ្នាល់ 1 លេខក្រោម ពីលេខចុងក្រោយ 2 ខ្ទង់ គឺត្រូវលេខណាមួយក្នុងចំណោម 2 លេខ អត្រាស៊ីសង ភ្នាល់ 1 = 4
3. ភ្នាល់ 1 លេខខាងលើប្រភេទ fix 1 គឺកំណត់ទីតាំងរបស់លេខដែលភ្នាល់ពីលេខចុងក្រោយ 3 លេខ Fix 1 គឺទីតាំងលេខដំបូងពីលេខ3ខ្ទង់ចុងក្រោយលើដូចជា 456 Fix1 គឺ 4 អត្រាស៊ីសង ភ្នាល់ 1 = 9
4. ភ្នាល់ 1 លេខខាងលើប្រភេទ fix 2 គឺកំណត់ទីតាំងរបស់លេខដែលភ្នាល់ពីលេខចុងក្រោយ 3 លេខ Fix 2 គឺទីតាំងលេខដំបូងពីលេខ3ខ្ទង់ចុងក្រោយលើដូចជា 456 Fix1 គឺ 5 អត្រាស៊ីសង ភ្នាល់ 1 = 9
5. ភ្នាល់ 1 លេខខាងលើប្រភេទ fix 3 គឺកំណត់ទីតាំងរបស់លេខដែលភ្នាល់ពីលេខចុងក្រោយ 3 លេខ Fix 3 គឺទីតាំងលេខដំបូងពីលេខ3ខ្ទង់ចុងក្រោយលើដូចជា 456 Fix1 គឺ 6 អត្រាស៊ីសង ភ្នាល់ 1 = 9

3. ទម្រង់ការភ្នាល់ឆ្នោតថៃប្រភេទ 2 លេខ

ភ្នាល់ប្រភេទ 2 លេខ គឺមានអោយភ្នាល់ 3 ទម្រង់

1. ភ្នាល់ 2 លេខលើ អត្រាស៊ីសង ភ្នាល់ 1 = 80
2. ភ្នាល់ 2 លេខក្រោម អត្រាស៊ីសង ភ្នាល់ 1 = 80
3. ភ្នាល់ 2 លេខលើតូត ដូចជាចេញមក 123 ឪកាសដែលនិងទទួលគឺ 12,13,21,23,31,32 ភ្នាល់ 1 = 12

ទម្រង់ចាក់ឆ្នោតថៃបែប 3 លេខ

ចាក់បែប 3 លេខ នឹងមានអោយចាក់ 4 ទម្រង់

1. ចាក់ 3 លេខលើ អត្រាស៊ីសង ភ្នាល់ 1 បាន 550
2. ចាក់ 3 លេខក្រោម ប្រើរង្វាន់ 3 លេខក្រោម បង្វិល 2 ដង ដូចជាឆ្នោតចេញ 123 456 3 លេខក្រោម គឺ 123 456 អត្រាស៊ីសង ចាក់ 1 បាន 250
3. ចាក់ 3 លេខក្រោម ប្រើរង្វាន់ 3 លេខក្រោម បង្វិល 2 ដង ដូចជាឆ្នោតចេញ 789 321 3 លេខក្រោម គឺ 789 321 អត្រាស៊ីសង ចាក់ 1 បាន 250
4. ចាក់ 3 លេខលើតូត ដូចជាលេខចេញ 456123 ឳកាសដែលត្រូវគឺ 123,132,213,231,312,321 អត្រាស៊ីសង ចាក់ 1 បាន 105