រូលែត ROULETTE 168BET

By | December 24, 2018

Roulette 168bet គឺ ហ្គេមភ្នាល់អនឡាញមួយប្រភេទដែលទទួលបានកាពេញនិយម បន្ទាប់ពីបាខារ៉ាត់ អនឡាញ ចាប់ផ្តើមកំណើតពី អឺរុ៉ប ហើយចូលមកបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងពិភពលោក រូលែត មានលក្ខខ័ណងាយៗគឺ ទាយលទ្ធផលគ្រាប់ រូលែត ដែលរត់នៅក្នុងកងរង្វង់របស់តួលេខ ដោយអាចដាក់ភ្នាល់បានច្រើនទម្រង់

លក្ខខ័ណការលេង ROULETTE 168Bet

រូលែតអនឡាញ ការលេងរូលែត គឺការស្វែងរកតួលេខរបស់កងបង្វិលដែលនិងមានតួលេខទាំងអស់ 37 លេខ បង្ហាញនៅលើផ្ទាំង តាំងតែពីលេខ 0 រហូតដល់លេខ 36 មានតួលេខពណ៌ក្រហម 18 តួលេខ និងតួលេខពណ៌ខ្មៅ 18 លេខ និងលេខពណ៌ខៀវ 1 លេខ គឺតួលេខ 0 តួលេខខាងលើនេះគឺមកពីការភ្នាល់

ទម្រង់នៃការលេង Roulette

ទម្រង់ទី1 ការចាក់លេខទោលស៊ីសង 1 = 36 នៃចំនួនភ្នាល់

 • គឺមានតួលេខអោយជ្រើសលេង 37 លេខ ចាប់ពីលេខ 0 ដល់ 36 ការកំណត់អោយជ្រើសតួលេខដែលត្រូវការ ប៉ុន្មានតួលេខក៏បាន

ទម្រង៉ទី2 ការចាក់ទោលខ្ពស់/ទាប ស៊ីសង 1 = 1 នៃចំនួនភ្នាល់ ( 1 ដល់ 18 / 19 ដល់ 36 )

 • ភ្នាល់ខ្ពស់ គឺ 19 ដល់ 36
 • ភ្នាល់ទាប គឺ 1 ដល់ 18
 • ចេញលេខ 0 គឺ ខាងមេជាឈ្នះ គឺគិតជាការចេញ តុង

ទម្រង់ទី 3 ភ្នាល់គូ / សេស ស៊ីសង 1 = 1 នៃចំនួនភ្នាល់ (EVEN , ODD )

 • គូ គឺមានតួលេខ 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36
 • សេស គឺមានលេខ 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,
 • ចេញលេខ 0 គឺ ខាងមេជាឈ្នះ គឺគិតជាការចេញ តុង

ទម្រង់ទី 4 ការកំណត់ ខ្មៅ / ក្រហម ស៊ីសង 1 = 1 នៃចំនួនភ្នាល់ (BLACK , RED)

 • ខ្មៅ គឺមានលេខ 2,4,6,8,10,11,13,15,1720,22,24,26,28,29,31,33,35
 • ក្រហម គឺមានលេខ 1,3,5,7,9, 12,14,16,18,19,21,23,25,27, 30,32,34,36
 • ចេញលេខ 0 គឺ ខាងមេជាឈ្នះ គឺគិតជាការចេញ តុង

ទម្រង់ទី 5 ការភ្នាល់តំបន់ ស៊ីសង 1 x 2 នៃចំនួនភ្នាល់ ដែលមានទាំងអស់ 3 តំបន់(1st 12 , 2nd 12, 3rd 12)

 • 1st 12 គឺមានតួលេខចាប់ពី 1- 12
 • 2nd 12 គឺមានតួលេខចាប់ពី 13 -24
 • 3rd 12 គឺមានតួលេខចាប់ពី 25-36
 • ចេញលេខ 0 គឺ ខាងមេជាឈ្នះ គឺគិតជាការចេញ តុង

ទម្រង់ទី 6 ការចាក់ជាជួរ ស៊ីសង 1 x 2 នៃចំនួនភ្នាល់ ដែលមានទាំងអស់ 3 ជួរ (1st, 2nd, 3rd)

 • 1st គឺមានតួលេខចាប់ពី 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34
 • 2nd គឺមានតួលេខចាប់ពី 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35
 • 3rd គឺមានតួលេខចាប់ពី 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36
 • ចេញលេខ 0 គឺ ខាងមេជាឈ្នះ គឺគិតជាការចេញ តុង

ទម្រង់ទី 7 ការផ្គុំលេខ 2 លេខ ស៊ីសង 1 x 18 នៃចំនួនភ្នាល់

 • លោកអ្នកអាចដាក់ភ្នាល់លេខមួយណាក៏បានដែលនៅជិតគ្នា លើកលែងតែលេខ 0 ដូចជា 10,11,21 ជាមួយ 24 ជាដើម

ទម្រង់ទី 8 ការផ្គុំលេខ 3 ខ្ទង់ ស៊ីសង 1 x 12 នៃចំនួនភ្នាល់

 • លោកអ្នកអាចដាក់ភ្នាល់លេខមួយណាក៏បានដែលនៅជិតគ្នា លើកលែងតែលេខ 0 ដូចជា 19,20,21 ឬ 28,29,30

ទម្រង់ទី 9 ការផ្គុំលេខ 4 លេខ ស៊ីសង 1 x 9 នៃចំនួនភ្នាល់

 • លោកអ្នកអាចដាក់ភ្នាល់លេខមួយណាក៏បានដែលនៅជិតគ្នា លើកលែងតែលេខ 0 ដូចជា 19,20,22,23 ឬ 25,26,28,29

ទម្រង់ទី10 កាផ្គុំលេខ 6 លេខ 1 x 6 នៃចំនួនភ្នាល់

 • លោកអ្នកអាចដាក់ភ្នាល់លេខមួយណាក៏បានដែលនៅជិតគ្នា លើកលែងតែលេខ 0 ដូចជា 1,2,3,4,5,6 ឬ 16,17,18,19,20,21