បាខារ៉ាត់ (BACCARAT)

baccarat

បាខារ៉ាត់ គឺការលេងបៀមួយប្រភេទ សដៀងនិង ប៉ក់របស់ប្រទេសថៃតែមានតែ 2 ភាគី (PLAYER) ជាមួយភាគី (BANKER) អ្នកលេងអាចជ្រើសរើសចាក់ភាគីណាមួយក៏បានលោកអ្នកមានសិទ្ធជ្រើសរើស ឳកាសក្នុងការឈ្នះក្នុងហ្គេមនេះច្រើនជាង 50% ប្រសិនបើនៀ ស្មើ យើងនិងបានប្រាក់ភ្នាល់ត្រលប់មកវិញ ក្រៅពីនេះការលេងបាខារ៉ាត់បានអភិវឌ្ឍមកជាបាខារ៉ាត់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ ពីខាងកាស៊ីណូអោយជា Live Baccarat ដែលលោកអ្នកនិងបានរូបភាពនិងសំលេងច្បាស់វិនាទីតវិនាទី សំរាប់អ្នកភ្នាល់ហើយ បៀបាខារ៉ាត់ ជាហ្គេមភ្នាល់អនឡាញដែលមិនគួររំលង

ជំហានការលេង បាខារ៉ាត់អនឡាញ

baccarat-online

បាខារ៉ាត់អនឡាញ ជាការភ្នាល់បែបពីរភាគី គឺ ភាគីអ្នកលេង (Player) និងភាគីអ្នកចែកបៀ (Banker) ដោយប្រើលក្ខណៈថាភាគីណាមួយនិងបានពីន្ទុក្បែរ 9 ពិន្ទុបំផុត ដោយមានតួជ្រើសរើសដាក់ភ្នាល់តាមនេះ

 1. Player គឺ ដាក់ភ្នាល់ភាគីអ្នកលេង
 2. Banker គឺ ដាក់ភ្នាល់ភាគីអ្នកចែកបៀ
 3. Tie Game គឺ លទ្ធផលស្មើរគ្នារវាងអ្នកលេងនិងអ្នកចែកបៀ
 4. Player Pair គឺលទ្ធផលភាគីអ្នកលេងចេញគូ
 5. Banker Pair គឺលទ្ធផលភាគីអ្នកចែកបៀចេញគូ

ការលេងបាខារ៉ាត់អនឡាញ ដោយចាប់ផ្តើមការចែកបៀដោយផ្ងារបៀ 2 សន្លឹកទាំងភាគីអ្នកលេងនិងភាគីអ្នកចែកបៀ ប្រសិនបើពីរសន្លឹកដំបូងបាន 1 ពិន្ទុ ដល់ 5 ពិន្ទុ អូស , 6 ពិន្ទុ រឺ 7 ពិន្ទុ មិនអូស, 8 ពិន្ទុ រឺ 9 ពិន្ទុ នៅ (Natural) មិនចាំបាច់អូសបៀបន្ថែមទៀត ក៏ដូចគ្នានិងការប៉ក់ក្នងបៀប៉ក់ ក្នុងបៀបាខារ៉ាត់ចាត់ទុកថា 9 ជាបៀខ្ពស់បំផុត

លក្ខខណ្ឌការលេង បាខារ៉ាត់អនឡាញ

baccarat

ការរាប់ពិន្ទុ បៀបាខារ៉ាត់

ការរាប់ពិន្ទុ បៀបាខារ៉ាត់ : បៀ A រាប់ស្មើរ 1 បៀ J/Q/K/10 រាប់ស្មើរ 0 និងបៀផ្សេងៗ ទាំងអស់រាប់តាមពិន្ទុ(គ្រាប់)បៀ បៀ ប៉ក់ (Natural) : ក្នុងបៀបាខារ៉ាត់​(Baccarat) បៀប៉ក់(Natural) ពេលបានពិន្ទុ 8 រឺ 9 ពីបៀពីរសន្លឹកដំបូង ភាគីដែលត្រូវ ” នៅ ” រឺ មិនសុំបៀបន្ថែមព្រោះមានតែមួយពិន្ទុប៉ុណ្ណោះ ដែលនិងយកឈ្នះ ប៉ក់(Natural) 8 បានគឺ ប៉ក់ (Natural) 9 ប៉ុណ្ណោះ

ច្បាប់បាខារ៉ាត់របស់អ្នកលេង (Playar) ពេលបៀ 2 សន្លឹកដំបូងរបស់អ្នកលេងមានពិន្ទុរួមអោយអ្នកលេងធ្វើតាមខាងក្រោមនេះ

 • 8 រឺ 9 = នៅ (Natural)
 • 6 រឺ 7 = នៅ
 • 0 1 2 3 4 រឺ 5 = អូស

ច្បាប់បាខារ៉ាត់របស់អ្នកចែកបៀ (Banker) ពេលបៀ 2 សន្លឹកដំបូងរបស់អ្នកចែកបៀមានពិន្ទុរួមអោយអ្នកលេងធ្វើតាមខាងក្រោមនេះ

 • 8 រឺ 9 = នៅ (Natural)
 • 6 រឺ 7 = នៅ
 • 0 1 2 3 4 រឺ 5 = អូស