គ្រាប់សណ្តែកអនឡាញ FAN TAN

baccarat

គ្រាប់សណ្តែកអនឡាញ (FAN TAN)

គ្រាប់សណ្តែកអនឡាញ Casino Online Fan Tan គឺហ្គេមភ្នាល់មួយដែលមានប្រវិត្តយូរមកហើយចាប់តាំងពីសម័យបុរាណនិងមានដើមកំណើតក្នុងទ្វីបអាស៊ី គឺប្រទេសចិន ហៅជាភាសាចិនថា Fan Tan ដែលមានការនិយមលេងយ៉ាងច្រើនក្នុងតំបន់ ហុងកុង ម៉ាកាវ ចំណែកភាសាថៃហៅថា តុគ្រាប់សណ្តែក ហើយ តុគ្រាប់សណ្តែកអនឡាញ នាពេលបច្ចុប្បន្ន បានអភិវឌ្ឍន៍ពីការប្រើគ្រាប់សណ្តែក មកជាគ្រាប់ឡេវអាវ គ្រាប់សណ្តែកជាហ្គេម កាស៊ីណូ និងកាស៊ីណូអនឡាញ ដែលបានទទួល ការនិយមយ៉ាងច្រើនពីអ្នកលេង លក្ខខណ្ឌការលេងមិនលំបាក ហើយជាហ្គេមដែលមានលក្ខណៈពិសេស មានទម្រង់ការលេងមានជាច្រើន ស្រេចតែអ្នកដែលចូលចិត្តដាក់ភ្នាល់ ឧបករណ៍ ក្នុងការដាក់ភ្នាល់គឺ គ្រាប់សណ្តែក រឺ ឡេវអាវ ចំនួន 120-300

ជំហានក្នុងការលេង គ្រាប់សណ្តែកអនឡាញ (Fan Tan)

ขั้นตอนการเล่น กำถั่วออนไลน์

ការចាក់គ្រាប់សណ្តែក បែបមួយតួលេខ (លេខសេស)

ការចាក់គ្រាប់សណ្តែកបែបមួយតួលេខ (លេខសេស) ការចាក់លេខ ដោយការទាយថាកងចុងក្រោយនិងសល់ប៉ុន្មានគ្រាប់ មានអោយជ្រើសរើសចាក់ 4 តួលេខ គឺ 1 ដល់ 4 អត្រាការសង 2.85 ដង នៃចំនួនការចាក់ ( 1 សង 2.85)

ขั้นตอนการเล่น กำถั่วออนไลน์

ការចាក់គ្រាប់សណ្តែក បែបពីរតួលេខ (លេខគូ)

ការចាក់គ្រាប់សណ្តែកបែបពីរតួលេខ (លេខគូ) ការចាក់បែបពីរតួលេខ ដោយការទាយថាកងចុងក្រោយនិងសល់ប៉ុន្មានគ្រាប់ តែមានភាពខុសគ្នាពីការចាក់បែបមួយលេខគឺអាចចាក់បានតែ 2 តួលេខ និងមានតួលេខអោយជ្រើសរើសចាក់ទាំងអស់ 6 គូ គឺ 1 , 2 / គូ 1 , 3 / គូ 1 , 4 / គូ 2 , 3 / គូ 2 , 4 / គូ 3 , 4 មានអត្រាការសង 0.95 ដងនៃចំនួនការចាក់ ( 1 សង 0.95 )

ขั้นตอนการเล่น กำถั่วออนไลน์

ការចាក់គ្រាប់សណ្តែក បែបបីតួលេខ (បីលេខ)

ការចាក់គ្រាប់សណ្តែកបីតួលេខ ដោយជាការទាយលទ្ធផលថាកងចុងក្រោយនិងសល់ប៉ុន្មានគ្រាប់ តែខុសគ្នាពីការចាក់បែបមួយលេខគឺទាយបែបមួយឈុតបីលេខ មានឈុតលេខអោយជ្រើសរើសចាក់ទាំងអស់ 4 ឈុត គឺ ឈុត 1 – 2 – 3 / ឈុត 1 – 2 – 4 / ឈុត 1 – 3 – 4 / ឈុត 2 – 3 – 4 មានអត្រាការសង 0.95 ដងនៃចំនួនការចាក់ ( 1 សង 0.95 )

លក្ខខណ្ឌក្នុងការលេងគ្រាប់សណ្តែកអនឡាញ Fantan

  • ការលេងហ្គេមប្រភេទនេះងាយយល់ ប្រើការសង្កេតនិងប៉ានស្មានពីបរិមាណរបស់គ្រាប់សណ្តែក ចាប់ផ្តើមពីបុគ្គលិកនិងធ្វើការនាំយកគ្រាប់សណ្តែកមួយចំនួនចេញមក ពីចានគ្របដោយប្រើវិធីការប្រើចានមួយទៀតយកគ្រាប់សណ្តែកមួយចំនួនចេញមក
  • បុគ្គលិកនិងធ្វើការប្រើចានយកគ្រាប់សណ្តែកចេញមកមួយចំនួនដើម្បីអោយអ្នកលេងមើលឃើញរូបភាពថា ចំនួនគ្រាប់សណ្តែកប់ុននេះនិងមានចំនួនប៉ុន្មាន សល់ប៉ុន្មាន
  • បន្ទាប់ពីបិទឳកាសអោយអ្នកភ្នាល់ទាយថាគ្រាប់សណ្តែកកងចុងក្រោយសល់ប៉ុន្មាន ដោយខាងតុនិងបើកឳកាសអោយអ្នកដាក់ភ្នាល់ 30 វិនាទី ពេលវេលាអស់ហើយ បុគ្គលិកនិងធ្វើការរាប់គ្រាប់សណ្តែកដោយរាប់គ្រាប់សណ្តែកដែលនៅសល់ក្នុងចាន ដោយធ្វើការចែកជាជួរៗ ជួរនីមួយៗមាន 4 គ្រាប់ ប្រសិនជួរចុងក្រោយមានចំនួនត្រូវជាមួយអ្នកដាក់ភ្នាល់ចូលទៅ អ្នកលេងភ្នាល់ក៏និងឈ្នះហ្គេមនេះ ដើម្បីងាយដល់ការមើល ខាងបុគ្គលិកនិងប្រើពណ៌តួលេខ ដោយលេខ 1 = ពណ៌ស, លេខ 2 = ពណ៌បែតង, លេខ 3 = ពណ៌លឿង, លេខ 4 = ពណ៌ក្រហម

ទាំងនេះការប្រើពណ៌បង្ហាញដើម្បីអោយច្បាស់លាស់ឡើងក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ពិន្ទុដែលចេញ

ការដាក់ភ្នាល់របស់គ្រាប់សណ្តែកអនឡាញ Fantan

ការដាក់ភ្នាល់ការលេង ហ្គេមគ្រាប់សណ្តែកអនឡាញ

  1. ការដាក់ភ្នាល់លេខតែមួយ (ទោល) រឺ ការចាក់លេខ គឺ ការដាក់ភ្នាល់តួលេខតែមួយមិនដើម្បីលេខផ្សេងទៀតមានតួលេខ 1 2 3 4
  2. ការដាក់ភ្នាល់លេខគូ (ពីរលេខ)​ រឺ ការចាក់លេខផ្តុំ គឺជាការដាក់ភ្នាល់លេខឈុតពីរលេខមានទាំងអស់ 6 ឈុត គឺ 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-3, 3-4
  3. ការដាក់ភ្នាល់លេខផ្តុំ 3 លេខ គឺការដាក់ភ្នាល់លេខឈុតបីតួមានទាំងអស់ 4 ឈុត គឺ 4-2-1, 4-3-1, 3-4-2, 3-2-1

អត្រាការសងប្រាក់របស់ហ្គេមគ្រាប់សណ្តែកអនឡាញ

  1. លេខតែមួយ (ទោល) រឺ ការចាក់លេខ អត្រាការសង 1 : 2.85 រឺ ( ចំនួនប្រាក់ដែលបានដាក់) x 2.85
  2. លេខគូ (ពីរលេខ) រឺ ការចាក់លេខ អត្រាការសង 1 : 0.95 រឺ ( ចំនួនប្រាក់ដែលបានដាក់) x 0.95
  3. លេខឈុតផ្តុំ 3 លេខ អត្រាការសង 1 : 0.95 រឺ ( ចំនួនប្រាក់ដែលបានដាក់) x 0.95