ឃ្លោកក្តាមត្រី GCLUB

By | December 19, 2018

ឃ្លោកក្តាមត្រី Gclub មានវិធីក្នុងការសដៀងគ្នាជាមួយហ្គេមហៃឡូ តែត្រូវប្រើគ្រាប់ឡុកឡាក់ 3 គ្រាប់ ជាតួកំណត់និមិត្តសញ្ញាជំនួសគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 6 មុខ ដោយរាប់ពិន្ទុ បានទៅលើ ឃ្លោក ត្រី ក្តាម បង្កង ខ្លា និង មាន់ ហើយបានតំណែងរបស់ការភ្នាល់អោយអ្នកភ្នាល់បានជ្រើសរើស ព្រមជាមួយអត្រាការដាក់ភ្នាល់ដែលអ្នកភ្នាល់និងបានទទួលដែលខុសពីគ្នា ដែលអាស្រ័យទៅលើអ្នកភ្នាល់និងដាក់ភ្នាល់ក្នុងទម្រង់បែបណានោះឯង

វិធិលេងឃ្លោកក្តាមត្រី Gclub

namtao-crap-shrimp-fish-gclub

 1. ពេលចាប់ផ្តើមលេងនិងមានពេលវេលាដែលរាប់ថយក្រោយសំរាប់ការដាក់ភ្នាល់ ដោយអ្នកលេងអាចដាក់ភ្នាល់លទ្ធផល រឺ ទម្រង់ ដែលលោកអ្នកបានប៉ាន់ស្មានទុក
 2. បន្ទាប់ពីអស់ពេលកំណត់ការដាក់ភ្នាល់ហើយ អ្នកគ្រប់គ្រងតុនិងចុចប៊ូតុងដើម្បីក្រឡុកគ្រាប់ឡុកឡាក់ 3 គ្រាប់ ដែលមានរូបផ្សេងៗ 6 រូប មាន ឃ្លោក,ក្តាម,ត្រី,បង្កង,ខ្លា​និងមាន់
 3. បន្ទាប់ពីការក្រឡុកបានបញ្ចប់ ក៏មើលពិន្ទុរបស់គ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3 គ្រាប់ ដែលមានរូបផ្សេងៗ 6 រូបបន្ទាប់មកមានការបង្ហាញ រូបភាពលទ្ធផល របស់គ្រាប់ឡុកឡាក់និងការតម្លៃតបស្នងហើយប្រៀបធៀបលទ្ធផលពិន្ទុលើអេក្រង់ត្រូវជាមួយនិងលទ្ធផលដាក់ភ្នាល់ របស់លោកអ្នករឺ ទេ ដើម្បីជាការត្រួតពិនិត្យចាញ់ឈ្នះ

ច្បាប់ក្នុងការលេងឃ្លោកក្តាមត្រី Gclub

 • ចាក់លេខគូ មានអត្រាការសង 2 ដងនៃចំនួនចាក់ (1 សង 2)
 • ចាក់កំណត់បីពណ៌ មានអត្រាការសង 20 ដងនៃចំនួនចាក់ (1 សង 20)
 • ចាក់ 8 និង 13 ពិន្ទុ មានអត្រាការសង 8 ដងនៃចំនួនចាក់ (1​ សង 8)
 • ចាក់ 4 និង 7 ពិន្ទុ មានអត្រាការសង 50 ដងនៃចំនួនចាក់ (1 សង 50)
 • ចាក់ 5 និង 16 ពិន្ទុ មានអត្រាការសង 18 ដងនៃចំនួនចាក់ (1 សង 18)
 • ចាក់ 6 និង 15 ពិន្ទុ មានអត្រាការសង 14 ដងនៃចំនួនចាក់ (1 សង 14)
 • ចាក់ 7 និង 14 ពិន្ទុ មានអត្រាការសង 12 ដងនៃចំនួនចាក់ (1 សង 12)
 • ចាក់លេខសាម, កំណត់ពណ៌ មានអត្រាការសង 3 ដងនៃចំនួនចាក់ (1 សង 3)
 • ចាក់សាម លេខ 1 ដល់ 6 មានអត្រាការសង 24 ដង នៃចំនួនចាក់ (1 សង 24)
 • ចាក់ 9 , 10 , 11 និង 12 ពិន្ទុមានអត្រាការសង 8 ដង នៃចំនួនចាក់់ (1 សង 8)
 • ចាក់សាម កំណត់តួលេខ មានអត្រាការសង 150 ដងនៃចំនួនចាក់ (1 សង 150)
 • ចាក់ ខ្ពស់ , ទាប , លេខតែមួយ , កំណត់តែមួយ មានអត្រាការសង 1 ដងនៃចំនួនបាក់ (1 សង 1)