ហៃឡូអនឡាញ SICBO GENTING CROWN

By | December 20, 2018

ហៃឡូអនឡាញ SICBO GENTING CROWN

ហៃឡូអនឡាញ Sicbo Genting Crown លេង ភ្នាល់អនឡាញ ហ្គេមហៃឡូ រឺ ហៅម្យ៉ាងទៀតថា Sicbo ដោយជាទូទៅអ្នកលេងមួយចំនួនធំលេងចាក់តែ ខ្ពស់និងទាបជាការដាក់ភ្នាល់ដែលមានហានិភ័យទាបបំផុត តែមិនសូវមានការញាប់ញ័រក៏ដោយ តែវាក៏ធ្វើអោយលោកអ្នកបានជួបជ័យជម្នះបានជាញឹកញាប់ ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការឈ្នះដោយចំនួនទឹកប្រាក់តិចតែបានឈ្នះញឹកញាប់ អោយលោកអ្នកដាក់ភ្នាល់បន្តទៀត

ច្បាប់ក្នុងការលេង Sicbo ហៃឡូអនឡាញ Genting Crown

ការលេង ហៃឡូអនឡាញ Genting Crown ដើម្បីស្វែងរកពិន្ទុរបស់គ្រាប់ឡុកឡាក់ ដែលមានគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំងអស់ 3 គ្រាប់ គ្រាប់នីមួយៗមាន 6 មុខ ចាប់ពីលេខ 1 ដល់ លេខ 6 ដែលនាំអោយមានការលេងជាច្រើនទម្រង់

ไฮโลออนไลน์ Sicbo Genting Crown

ទម្រង់ការលេងហៃឡូអនឡាញ Sicbo Genting Crown

 • 1. ការចាក់ ខ្ពស់ – ទាប សង 1 ដង ដោយរាប់ពិន្ទុរបស់គ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3 គ្រាប់
  • – ខ្ពស់ មានពិន្ទុចាប់ពី 11 – 17
  • – ទាប មានពិន្ទុចាប់ពី 4 – 10
  • – ប្រសិនគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3 ចេញលេខដូចគ្នាទាំង 3 គ្រាប់ (សាម) និងអោយមេឈ្នះ ព្រោះចាត់ទុកថាជាថ្លៃតុង
 • 2. ការចាក់លេខ សង 1 ដង ដោយអាចមើលបានពីគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3 គ្រាប់ ប្រសិនបើមានលេខដែលដាក់ភ្នាល់ទៅ ក្នុងគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3 គ្រាប់ ក៏និងឈ្នះ តែបើក្នុងគ្រាប់ឡុកឡាក់ 3 គ្រាប់នេះ មានលេខដែលដាក់ភ្នាល់ 2 គ្រាប់ ក៏និងបាន 2 ដង ហើយ បើនៅក្នុង 3 គ្រាប់នេះ មានលេខដែលដាក់ភ្នាល់ ទាំង 3 គ្រាប់ ក៏និងបាន 3 ដង
 • 3. ការតូតលេខ សង 5 ដង ដោយជ្រើសរើសលេខដែលនិងដាក់ភ្នាល់មក 2 លេខដោយសង្ឃឹមថា គ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3 គ្រាប់នេះ និងមានលេខដែលបានតូតចេញ
 • 4. ការតូតលេខគូ សង 8 ដង ដោយជ្រើសរើសលេខដែលនិងដាក់ភ្នាល់មក 1 លេខដោយសង្ឃឹមថា គ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3 គ្រាប់នេះ និងមានលេខដែលបានតូតចេញដូចគ្នាទាំង 2 គ្រាប់
 • 5. ការចាក់ពិន្ទុរួម សងតាមពិន្ទុដែលចេញ ដោយរាប់ពិន្ទុរបស់គ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3 គ្រាប់ និងមានពិន្ទុសរុបចាប់ពី 4 ពិន្ទុ ដល់ 17 ពិន្ទុ អោយជ្រើសរើសលេងតាមច្បាប់ Clubvegas999 ហ្គេមហៃឡូអនឡាញ
 • 6. ការចាក់សាម សង 150 ដង ដោយមើលតាមគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3 គ្រាប់ ប្រសិនបើមានតួលេខដូចគ្នា 3 គ្រាប់ ត្រូវនិងការដាក់ភ្នាល់ ក៏និងក្លាយជាអ្នកឈ្នះ
 • 7. ការចាក់សាមរួម សង 24 ដង ដោយមើលតាមគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3 គ្រាប់ គ្រាន់តែលេខដូចគ្នាទាំង 3 គ្រាប់ មិនចាំបាច់កំណត់លេខ សុំអោយតែជាសាម ក៏ក្លាយជាអ្នកឈ្នះ