បៀខ្លានាគ 1S CASINO

By | December 19, 2018

1S Casino Dragon Tiger ហ្គេមបៀខ្លានាគ ដែលផ្តល់សេវាកម្មពី 1S Casino កាស៊ីណូអនឡាញ បៀខ្លានាគ 1S Casino រឺ មនុស្សគ្រប់រូបបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់នៃឈ្មោះ Dragon Tiger សេវាកម្មហ្គេមផ្សាយបន្តផ្ទាល់ ក្នុង 1S Casino ខ្លានាគ ជាការដាក់ភ្នាល់ក្នុងកាស៊ីណូបែបងាយ កំពុងជាទីនិយមយ៉ាងច្រើន បៀខ្លានាគ Dragon Tiger ក្នុងសេវាកម្ម 1S Casino ជាការដាក់ភ្នាល់ក្នុងកាស៊ីណូបែបងាយ ជាហ្គេមដែលដាក់ភ្នាល់លើបៀអ្នកដែលបាន K ជាពិន្ទុខ្ពស់ ហើយ A ជាពិន្ទុដែលទាបបំផុត រៀងលំដាប់ពីធំទៅតូច K (13), Q (12), J (11), 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, A (1)

ច្បាប់ក្នុងការលេង បៀខ្លានាគ 1S Casino

ไพ่เสือมังกร 1S Casino

 1. បៀខ្លានាគ (Dragon Tiger) ក្នុងសេវាកម្ម 1Scasino ជាការដាក់ភ្នាល់ក្នុងកាស៊ីណូបែបងាយ ជាហ្គេមដែលដាក់ភ្នាល់លើបៀអ្នកដែលបាន K ជាពិន្ទុខ្ពស់ ហើយ A ជាពិន្ទុដែលទាបបំផុត រៀងលំដាប់ពីធំទៅតូច K (13), Q (12), J (11), 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, A (1)
 2. “Dragon” រឺ “Tiger” ភាគីណាដែលមានបៀធំជាងជាអ្នកឈ្នះ ហើយមិនមានការកាត់កម្រៃជើងសារនៃការដាក់ភ្នាល់ក្នុងភាគីនីមួយៗ ប្រសិនមានការ “ស្មើរ” ចំនួនប្រាក់ភ្នាល់លើ “Dragon” រឺ “Tiger” និងមានការកាត់ចេញ 50% នៃចំនួនកម្រៃជើងសារដែលបានប្រមូលទុក ចំនួនដែលនៅសល់និងប្រគល់អោយទៅអ្នកលេងវិញទាំងអស់របស់ “Dragon” និង “Tiger”
 3. ស្មើ : លទ្ធផលស្មើេរគឺ ការដែលទាំងពីរភាគី “Dragon” និង “Tiger” មានពិន្ទុស្មើរគ្នា
 4. Dragon សេស/គូ & Tiger សេស/គូ ការដាក់ភ្នាលជំហៀង មានលទ្ធផលចាញ់ឈ្នះពេលដាក់ “Dragon” រឺ “Tiger” ជំហៀងគឺ សេសរឺគូ ហើយមិនមានការប្រមូលកម្រៃជើងសារ Dragon 1Scasino សេសហើយ Dragon គូ ហើយចាញ់ពេលបៀ របស់ Dragon ចេញមកត្រូវនឹង 7 Tiger សេស ហើយនិង Tiger គូ និងចាញ់ពេល បៀ របស់ Tiger ចេញមកស្មើរនិង 7 Dragon សេស/គូ & Tiger សេស/គូ បើកអោយដាក់ភ្នាល់បាន 35 ហ្គេមដំបូងក្នុងបៀ 8 ហ៊ូ

អត្រាការសងបៀខ្លានាគ 1S Casino

 1. នាគ 1 : 1 (កាត់ប្រាក់កម្រៃជើងសារ 50% ពេលលទ្ធផលចេញស្មើរ)
 2. ខ្លា 1 : 1 (កាត់ប្រាក់កម្រៃជើងសារ 50% ពេលលទ្ធផលចេញស្មើរ)
 3. ស្មើរ 8 : 1
 4. នាគគូ 1 : 1 ( ចាញ់ពេលបៀរបស់ នាគគឺ 7)
 5. នាគសេស 1 : 1 ( ចាញ់ពេលបៀរបស់ នាគគឺ 7)
 6. ខ្លាគូ 1 : 1 ( ចាញ់ពេលបៀរបស់ ខ្លាគឺ 7)
 7. ខ្លាសេស 1 : 1 ( ចាញ់ពេលបៀរបស់ ខ្លាគឺ 7)