គ្រាប់សណ្តែកអនឡាញ FANTAN GENTING CROWN

By | December 20, 2018

គ្រាប់សណ្តែកអនឡាញ FANTAN GENTING CROWN

គ្រាប់សណ្តែកអនឡាញ Fantan Genting Crown គ្រាប់សណ្តែក គឺជាហ្គេមមួយប្រភេទ ដែលមានដើមកំណើតពីអាស៊ី គឺក្នុងប្រទេសចិន គ្រាប់សណ្តែកអនឡាញ បានទទួលការនិយម នៅហុងកុង ម៉ាកាវ មានការអធិប្បាយ ច្បាប់ក្នុងការលេង ដោយប្រើវិធី រាប់គ្រាប់សណ្តែក ដែលយកចេញពីកងធំ វិធីលេងគ្រាប់សណ្តែកតាមវេបសាយ

លក្ខខណ្ឌក្នុងការលេង Fantan គ្រាប់សណ្តែកអនឡាញ Genting Crown

គ្រាប់សណ្តែកអនឡាញ Genting Crown

គ្រាប់សណ្តែកអនឡាញ Genting Crown

  1. ជ្រើសរើសតុ គ្រាប់សណ្តែកអនឡាញ ដែលលោកអ្នកត្រូវការ រឺសាកសួរតាមបុគ្គលិកបម្រើសេវាកម្ម
  2. ឧបករណ៍ប្រើ គ្រាប់បា្លស្ទិក, ឡេវអាវ 300-5000 គ្រាប់ ស្រេចតែកាស៊ីណូជាអ្នកកំណត់
  3. Dealer ប្រើចានចង្កឹះរឺកែវគ្រប គ្រាប់សណ្តែករឺឡេវអាវ ចែកចេញជា 1 កង យ៉ាងតិច 30 – 50 គ្រាប់
  4. អ្នកភ្នាល់ជ្រើសរើសទាយលទ្ធផល សល់គ្រាប់សណ្តែកប៉ុន្មាននៅកងចុងក្រោយ រវាង 1,2,3,4 គ្រាប់
  5. Dealer បែងគ្រាប់សណ្តែក ក្នុងកងតូច មួយកង 4 គ្រាប់ គឺនាំមកបែងជា 4 ដាច់ដោយឡែក ហើយគ្រាប់ដែលនៅសល់និងនាំមកទាយលទ្ធផលដើម្បីធ្វើការដាក់ភ្នាល់

អត្រាចាញ់ឈ្នះ ក្នុងការលេងគ្រាប់សណ្តែកអនឡាញ Genting Crown

  • ជ្រើសរើសទាយលទ្ធផល ចាក់លេខទោល ជ្រើសរើសទាយលទ្ធផលលេខតែមួយ 1,2,3,4 ចាក់ត្រូវ សង 1:2.85 ឧទារហ៍ ចាក់ 100 បាន 285
  • ជ្រើសរើសទាយលទ្ធផល ចាក់ផ្តុំ 2 លេខ ជ្រើសរើសទាយលទ្ធផល 2 លេខ 1,2/1,3/1,4/2,3/2,4/3,4 ចាក់ត្រូវ សង 1:0.95 ឧទារហ៍ ចាក់ 100 បាន 95
  • ជ្រើសរើសទាយលទ្ធផល ចាក់ផ្តុំ 3 លេខ ជ្រើសរើសទាយលទ្ធផល 3 លេខ 1,2,3/1,2,4/1,3,4/2,3/1,3,4/2,3,4 ចាក់ត្រូវ សង 3:0.95 ឧទារហ៍ ចាក់ 300 បាន 95
  • កន្លែងខ្លះប្រើអត្រា 3:1 គឺ ចាក់ 300 បាន 100 គិតជា 0.30%