ហៃឡូអនឡាញ (SICBO)

Sicbo

ហៃឡូអ​នឡាញ ជាហ្គេមកាស៊ីណូមួយដែលបានទទួលការនិយមយ៉ាងច្រើនក្នុងថៃ ដែលបានស្គាល់ពីអ្នកដែលចូលចិត្តការលេងកាស៊ីណូប្រភេទគ្រាប់ឡុកឡាក់ជាពិសេសនៅប្រទេសថៃ ដែលមានទម្រង់ការដាក់ភ្នាល់ជាច្រើនសំរាប់ហ្គេមភ្នាល់គ្រាប់ឡុកឡាក់របស់កាស៊ីណូអនឡាញជាពិសេស

ជំហានក្នុងការលេង ហៃឡូអនឡាញ

Sicbo

ហៃឡូអនឡាញ ពេលចាប់ផ្តើមហ្គេមអោយអ្នកលេងចូលទៅទំព័រហ្គេមនិងជ្រើសរើសវិធីដាក់ភ្នាល់ដែលលោកអ្នកត្រូវការក្នុងពេលវេលាកំណត់ មុននិងមេធ្វើការក្រឡុកគ្រាបើឡុកឡាក់ ដែលអ្នកលេងអាចគ្រប់គ្រងហ្គេមបានពីតួជ្រើសរើសដូចតទៅនេះ
1. ជ្រើសរើសកាក់ : 1,5,10,50,100
2. ដាក់ប្រាក់ស្ទួន : ដើម្បីចុចលើប្រាក់ភ្នាល់ពីរដង
3. បញ្ជាក់ការដាក់ភ្នាល់ : បញ្ជាក់ការដាក់ភ្នាល់
4. លុបចោលការភ្នាល់ : ចុចដើម្បីលុបចោលការដាក់ភ្នាល់ទាំងអស់
5. លុបចោល 1 ការភ្នាល់ : ចុចដើម្បីលុបចោលការដាក់ភ្នាល់ចុងក្រោយ
6.ដាក់ភ្នាល់រួម : ប្រើ function ដាក់ភ្នាល់រួម ដើម្បីដាក់ភ្នាល់
7. ដាក់ភ្នាល់ដូចដើម : ប្រើ function ដើម្បីដាក់ភ្នាល់ក្នុងអត្រាដូចក្តាពីមុន

กติกาการเล่น ไฮโลว์ออนไลน์

Sicbo

ជំហានក្នងការចាក់ហៃឡូ បែបការចាក់ ខ្ពស់-ទាប ជាការរាប់ពិន្ទុរបស់គ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3 គ្រាប់ ខ្ពស់ គឺមានលទ្ធផលរបស់ពិន្ទុចាប់ពី​ 11 – 17 / ទាប គឺមានលទ្ធផលរបស់ពិន្ទុចាប់ពី 4 – 10 មានអត្រាការសង 1 ដង របស់ចំនួនការចាក់ ករណីដែលគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3 គ្រាប់ចេញលេខដូចគ្នាទាំង 3 គ្រាប់ ចាត់ទុកថាមេជាអ្នកឈ្នះ

ការចាក់ហៃឡូ បែបការចាក់ គូ-សេស ជាការរាប់ពិន្ទុរបស់គ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3 គ្រាប់ សេស គឺមានលទ្ធផលរបស់ពិន្ទុសរុបស្មើ 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 17 គូ គឺមានលទ្ធផលរបស់ពិន្ទុសរុបស្មើ 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14 , 16 មានអត្រាការសង 1 ដង របស់ចំនួនការចាក់ ករណីដែលគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3 គ្រាប់ចេញលេខដូចគ្នាទាំង 3 គ្រាប់(សាម) ចាត់ទុកថាមេជាអ្នកឈ្នះ

ការចាក់ហៃឡូ បែបការចាក់លេខ ការចាក់តួលេខជាការទាយពិន្ទុរបស់គ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3 ប្រសិនលទ្ធផលរបស់គ្រាប់ឡុកឡាក់ត្រូវនិងយើងបានចាក់ក៏ចាត់ទុកថាឈ្នះ

 • គ្រាប់ឡុកឡាក់ត្រូវ 1 គ្រាប់ សង 1 ដងនៃចំនួនចាក់
 • គ្រាប់ឡុកឡាក់ត្រូវ 2 គ្រាប់ សង 2 ដងនៃចំនួនចាក់
 • គ្រាប់ឡុកឡាក់ត្រូវ 3 គ្រាប់ សង 3 ដងនៃចំនួនចាក់
 • ការចាក់ហៃឡូ បែបចាក់លេខគូ ការចាក់បែបលេខគូ ជាការទាយលទ្ធផលគ្រាប់ឡុកឡាក់ 2 នៃ 3

  ការចាក់ហៃឡូ បែបលទ្ធផលសរុបចំនួនពិន្ទុ ជាការទាយលទ្ធផលពិន្ទុរបស់គ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3 រួមគ្នាទាំងអស់បាន 14 លេខចាប់ពី 4 ដល់ 17 ដោយលេខនីមួយៗ មានអត្រាការសង តាមនេះ

  • ចាក់ 8 រឺ 13 លទ្ធផលសរុបរបស់គ្រាប់ឡុកឡាក់ចេញមកត្រូវសង 8 ដង នៃចំនួនចាក់
  • ចាក់ 7 រឺ 17 លទ្ធផលសរុបរបស់គ្រាប់ឡុកឡាក់ចេញមកត្រូវសង 12 ដង នៃចំនួនចាក់
  • ចាក់ 6 រឺ 15 លទ្ធផលសរុបរបស់គ្រាប់ឡុកឡាក់ចេញមកត្រូវសង 14 ដង នៃចំនួនចាក់
  • ចាក់ 5 រឺ 16 លទ្ធផលសរុបរបស់គ្រាប់ឡុកឡាក់ចេញមកត្រូវសង 18 ដង នៃចំនួនចាក់
  • ចាក់ 4 រឺ 17 លទ្ធផលសរុបរបស់គ្រាប់ឡុកឡាក់ចេញមកត្រូវសង 50 ដង នៃចំនួនចាក់
  • ចាក់ 9 , 10 , 11 រឺ 12 លទ្ធផលសរុបរបស់គ្រាប់ឡុកឡាក់ចេញមកត្រូវសង 6 ដង នៃចំនួនចាក់

  ការចាក់ហៃឡូ ចាក់សាម បែបមិនកំណត់តួលេខ ជាការទាយលទ្ធផលពិន្ទុរបស់គ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3 គ្រាប់ ដូចគ្នាទាំងបីគ្រាប់(សាម)​ សាមពិន្ទុអ្វីក៏បានទាំងអស់ 6 ឈុតតួលេខចាប់ពីសាម 1 ដល់សាម 6 មានអត្រាការសង 24 ដង នៃចំនួនចាក់

  ការចាក់ហៃឡូ ចាក់សាម បែបកំណត់តួលេខ ជាការទាយលទ្ធផលពិន្ទុរបស់គ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3 គ្រាប់ ដូចគ្នាទាំងបីគ្រាប់(សាម) មានទាំងអស់ 6 ឈុតតួលេខ ចាប់ពី សាម 1 ដល់ សាម 6 ប្រសិនបើលទ្ធផលចេញមកជាសាមតួលេខនោះនិងមានអត្រាការសង 150 ដង នៃចំនួនចាក់

  ការចាក់ហៃឡូ ចាក់សាម បែបចាក់ 2 តួលេខដែលខុសគ្នា ជាការទាយថាគ្រាប់ឡុកឡាក់ 2 នៃ 3 គ្រាប់មានលេខត្រូវនិងយើងបានចាក់ ដោយមានទាំងអស់ 15 គូ តួលេខមានអត្រាការសង 5 ដង នៃចំនួនចាក់