ភ្នាល់ប្រដាល់អនឡាញ AFB88

By | December 21, 2018

afb88 พนันกีฬาออนไลน์

ភ្នាល់កីឡាប្រដាល់ AFB88 ផ្នែកមួយនៃទម្រង់របស់ការភ្នាល់កីឡា ដែលកំពុងទទួលបានកាពេញនិយម ភ្នាល់កីឡាប្រដាល់ថៃ រីករាយទទួលជ័យជម្នះ កាន់តែច្រើន ដែលជាអ្នកស្គាល់គ្នាយ៉ាងច្បាស់ជាមួយការភ្នាល់កីឡាតាមវេទិការផ្សេងៗ ភ្នាល់កីឡាអនឡាញ ជាទស្សនីយភាពថ្មីរបស់ការភ្នាល់កីឡាប្រដាល់ថៃលើទំព័រវេបសាយ ដែលការភ្នាល់កីឡាប្រដាល់ថៃ ទាំងទទួលបានកាភ្នាល់កីឡាប្រដាល់ងាយៗ គ្រប់ប្រភេទ ជាមួយទិន្នន័យនៃការប្រកួតកីឡាប្រដាល់គ្រប់សង្វៀនទាំងអស់

1. ចូលទៅកាន់វេបសាយ AFB88 ជ្រើស Muay thai

នៅពេលចូលទំព័រវេបសាយ AFB88 រួចហើយតម្រូវអោយលោកអ្នកជ្រើសមេនូខាងលើ SportBook បន្ទាប់មកជ្រើសប្រភេទកីឡាដែលចង់លេងពីមេនូខាងឆ្វេង Muay Thai

2.ភ្នាល់កីឡាប្រដាល់ថៃអនឡាញ AFB88

ជ្រើសកីឡាប្រដាល់ថៃ AFB88

នៅពេលជ្រើសកីឡាប្រដាល់ថៃរួចរាល់ហើយ គឺនិងមានតារាងការប្រកួតកីឡាប្រដាល់ប្រចាំថ្ងៃបង្ហាញឡើងមក អោយលោកអ្នកជ្រើសគូរដែលចង់ភ្នាល់ដោយចុចលើតម្លៃភាគរយ

3. ទម្រង់នៃការភ្នាល់កីឡាប្រដាល់ថៃ AFB88

ទម្រង់Handicap

ទម្រង់Handicap គឺ ការដាក់ភ្នាល់កីឡាប្រដាល់ថៃ សម្រាប់ទទួលបានពិន្ទុតអោយឬទទួលពិន្ទុតអោយពីដៃគូម្ខាងទៀតមុនពេលចូលការប្រកួត ឬ ក្នុងរយះពេលកំពុងប្រកួត ក្រុមដែលមានជ័យជម្នះគឺក្រុមដែលមានពិន្ទុល្អជាងបន្ទាប់ពីយកចំនួនពិន្ទុមករួមជាមួយពិន្ទុ ត

ទម្រងខ្ពស់/ទាប

ទម្រងខ្ពស់/ទាប គឺ ការដាក់ភ្នាល់កីឡាប្រដាល់ថៃ ដើម្បីទាយពិន្ទុរួមរបស់ ទឹក និមួយៗ បើលទ្ធផលច្រើនជាងចំនួនដែលបានកំណត់ទុកលទ្ធផលការដាក់ភ្នាល់គឺ ខ្ពស់ តែបើលទ្ធផលតិចជាងចំនួនដែលបានកំណត់ទុលពីមុនលទ្ធផលរួមនៃការភ្នាល់់គឺ ទាបក្នុងការភ្នាល់កីឡាប្រដាល់ថៃ អនឡាញ អត្រាហាងឆេងបានកំណត់ទុក 4,5 ទឹក កីឡាប្រដាល់ថៃ ប្រកួត4 ទឹក ប្រសិនបើចាក់ ខ្ពស់ បញ្ជាក់កីឡានោះប្រកួតគ្រប់ទឹក តែបើភ្នាល់ ទាប គឺបញ្ជាក់ថាគូនិងមានការសន្លប់ឡើងមក គឺប្រកួតមិនគ្រប់ 4 ទឹក

4. ដាក់ទឹកប្រាក់ភ្នាល់

ចោលទៅកាន់វេបសាយAFB88

នៅពេលជ្រើសបានគូដែលចង់ភ្នាល់រួចហើយ ត្រូវចុចអត្រហាងឆេង បន្ទាប់មកមានប្រអប់សារបង្ហាញឡើងមកត្រង់កន្លែងមេនូខាងស្តាំសម្រាប់ដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់ អោយលោកអ្នកដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលចង់ភ្នាល់ ត្រួតពិនិត្យភាពត្រឹមត្រូវអោយរាបរយបន្ទាប់មកចុចធ្វើទិន្នន័យ ជាការស្រេច