គ្រាប់សណ្តែកអនឡាញ GREEN DRAGON

By | December 19, 2018

គ្រាប់សណ្តែក Green Dragon ជាហ្គេមដែលមានច្បាប់ វិធីលេងដែលងាយយល់ មានអ្នកដែលចូលចិត្តលេងជាច្រើននិយមនាពេលបច្ចុប្បន្ន ឧបករណ៍ដែលប្រើក្នុងការលេងភ្នាល់ គ្រាប់សណ្តែកអនឡាញ Fan Tan គឺហ្គេមភ្នាល់ផ្សាយផ្ទាល់ដែលផ្តល់សេវាកម្មដោយ Green Dragon ដោយគ្រាន់តែប្រើគ្រាប់សណ្តែក រឺ ឡេវអាវ 200 – 300 គ្រាប់សណ្តែកអនឡាញ Green Dragon តែជាហ្គេមដែល Classic លេងហើយជាប់ចិត្ត មានអោយជ្រើសរើសលេងជាច្រើន ក្នុង Green Dragon កាស៊ីណូអនឡាញ

វិធីលេងគ្រាប់សណ្តែកអនឡាញ Green Dragon

វិធីលេងគ្រាប់សណ្តែកអនឡាញ Green Dragon

 • លេងគ្រាប់សណ្តែក Green Dragon ផ្នែកទី 1
  – បញ្ជី : ឈ្មោះបញ្ជី : លេខសម្ងាត់ចូលប្រើប្រាស់ (Username) : ឈ្មោះអ្នកប្រើក្នុងការ Login ចូលមកលេងក្នុងកម្មវិធីកាស៊ីណូ
  – លេខសម្គាល់ : បង្ហាញតួលេខហ្គេមនាពេលនោះ ដើម្បីប្រើក្នុងការបញ្ជាក់ Green Dragon ករណីប្រព័ន្ធមានបញ្ហា
  – ដាក់ភ្នាល់ : ប្រាក់ដែលបានដាក់ភ្នាល់
  – សរុបប្រាក់ភ្នាល់ : ប្រាក់ភ្នាល់ គ្រាប់សណ្តែក ដែលដាក់ភ្នាល់ទាំងអស់
  – សរុបទាំងអស់ : ប្រាក់ភ្នាល់ដែលលោកអ្នកបានលេងទាំងអស់
  – ចាក់ខ្ពស់បំផុត – ទាបបំផុត : បង្ហាញការដាក់ភ្នាល់ខ្ពស់បំផុត – ទាបបំផុត ក្នុងតំណែងនីមួយៗ ដែលអាចចាក់បានក្នុងហ្គេម គ្រាប់សណ្តែក Green Dragon
  – រូបភាពពិតផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីកាស៊ីណូ (អេក្រង់តូច) : ជារូបភាពដែលធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់មកពីកាស៊ីណូ ដែលរូបភាពពិត (Live Realtime)
  – រក្សាទុក : បង្ហាញពីពិន្ទុពីមុនរបស់ហ្គេមកន្លងមក ក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗ អោយជ្រើសរើសពិចារណា
 • លេងគ្រាប់សណ្តែក Green Dragon ផ្នែកទី 2
  – ឈ្មោះតុ : បង្ហាញឈ្មោះតុដែលកំពុងលេង
  – បង្ហាញក្រដាសគ្រាប់សណ្តែកនិងតំណែងក្នុងការនាំកាក់ទៅដាក់ភ្នាល់ : ដែលមានប្រឡោះផ្សេងៗ អ្នកលេងបានដាក់ភ្នាល់ គ្រាប់សណ្តែក Green Dragon អោយអ្នកលេងដាក់តាម សេចក្តីត្រូវការ ដូចជា 2 តួ 1-2 / 1-3 / 1-4 / 2-3 / 2-4 / 3-4 / 3 តួ 1-2-3 / 1-2-4 / 1-3-4 / 2-3-4 ជាដើម ហើយអត្រាការសងតាមលក្ខខ័ណ្ឌ
  – ពេលវេលារាប់ថយក្រោយ : បង្ហាញពេលវេលាក្នុងការដាក់ភ្នាល់ ប្រសិនបើអស់ពេលមិនអាចធ្វើការដាក់ភ្នាល់បន្ថែមបានទៀតទេ
 • លេងគ្រាប់សណ្តែក Green Dragon ផ្នែកទី 3
  – ការត្រួតពិនិត្យ : បង្ហាញពត៌មានលម្អិតការលេងរបស់សមាជិក member center
  – សេវាកម្ម : បង្ហាញច្បាប់ការលេងហ្គេម
  – ច្បាប់ : បង្ហាញច្បាប់លេងហ្គេម គ្រាប់សណ្តែក
  – សំលេង : ជាប៊ូតុងបើក-បិទ សំលេងផ្សាយបន្តផ្ទាល់
  – កាក់សំរាប់ដាក់ភ្នាល់ : កាក់ដែលមានចំនួនចាប់ពី 10 / 100 / 1000 / 5000 / 10000 / 50000 Green Dragon គ្រាប់សណ្តែក អាចចុចលើកាក់ ហើយទៅចុច លើតំណែងដែលត្រូវការដាក់ភ្នាល់ ប្រសិនត្រូវការដាក់ចំនួនប៉ុន្មានក៏បាន ក៏ចុចពីដងលើកាក់នោះ បានហើយ ដូចជា 200 ក៏ចុច 2 ដងលើកាក់ 100 ជាដើម
  – លុបចោលការភ្នាល់ : សំរាប់ចុចដើម្បីលុបចោលការភ្នាល់ដែលបានដាក់ទៅ
  – រក្សាប្រាក់ភ្នាល់ទុក : សំរាប់ចុចដើម្បីរក្សាទុកប្រាក់ភ្នាល់ដែលបានដាក់ទៅ
  – ផ្លាស់ប្តូរ : ជាប៊ូតុងចុចដើម្បិផ្លាស់ប្តូរតុគ្រាប់សណ្តែក ទៅតុផ្សេងៗទៀត ដែលលោកអ្នកពេញចិត្ត
  – ច្រកចេញ : ជាប៊ូតុងត្រលប់ចេញទៅកាន់ទំព័រជ្រើសរើសហ្គេមកាស៊ីណូ